resimkoy

Grow Taller – روش های غیر جراحی برای افزایش قد

۱۰ تیر ۱۳۹۶

درست هست که زیادی از افراد قد خود را به اعتماد به نفس و اعتماد نسبت می دهند. بعضی از افرادی که کوتاهتر هستند ممکن هست احساس ناکامی داشته باشند. یک اسطوره معمول وجود دارد که هنگامی که بلوغ را پایان می دهید، شما قادر به ادامه رانجام گرفت نیستید. این نادرست هست، دلیل که آقام سراسر جهان در حال رانجام گرفت هستند که ارتفاع آنها را به ۳۰ سالگی خود افزایش داده هست. ما در مورد راه های مختلفی که می توانیم بلندتر باشیم صحبت خواهیم کـــرد. برخی از این نکات طبیعی هستند و برخی جراحی هستند.

ورزش طبیعی ترین راه برای رانجام گرفت بلندتر هست. اگر تمرینات را به عنوان یک نوجوان آغاز کنید، رانجام گرفت متوسطی را در اوج خواهید داشت. اما ورزش به عنوان یک بزرگسال ممکن هست سبب رانجام گرفت شما شود. با یک مربی حرفه ای و فیزیکی مشورت کنید که به شما توصیه می کند که کدام تمرینات بهترین رانجام گرفت را داشته باشند. قبل از اینکه رژیم ورزشی خود را شروع کنید، اندازه گیری ها را به طوری که می توانید یک رکورد از پیشرفت خود را نگه دارید.

برخی از افراد عمل جراحی را بلندتر می کنند. این یک روش خطرناک بر اساس این ایده هست که هستخوان ها می توانند بازسازی شوند. این فرآیند، به نام osteogenesis حواس پرتی، به منظور ابداًح ناهنجاری ها مورد هستفاده قرار می گیرد. تصمیم به هستفاده از ابزار جراحی برای رانجام گرفت بلندتر باید جدی گرفته شود. این فرایند زیاد گران و دردناک هست و برای گیمابی طولانی مدت طول می کانجام گرفت.

یکی دیگر از گزینه های بلند انجام گرفتن، هستفاده از کفش های ویژه هست. این کفش ها پاهای پنهانی را به شما نشان می دهند که ظاهر قد شما را نشان می دهد. تعداد سال پیش، کفشهای ارتوپدی پاشنه های بلند داشتند، بنابراین همه می دانستند که سعی داشتید بلندتر شوید. اما این کفش های جدید در بازار ایجاد می کند بدون اینکه هیچ کس دانست.

علاوه بر این روش های ذکر انجام گرفته، داروهای خاصی وجود دارد که می تواند به شما در رانجام گرفت بلندتر کمک کند. شما فقط باید این گزینه را تحت مشاوره و نظارت یک پزشک قرار دهید.