resimkoy

۷ نوع مختلف از سخنرانی معرفی

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

مگر در مواردی که یک سخنران می توانید مخاطبان خود علاقه، تلاش خود را خواهد شکست. اگر موضوع خود یکی از علاقه فوق العاده ای نیست، شنوندگان خود را به احتمال زیاد برای گفتن به خود، پس چه؟ چه کسی اهمیت میدهد؟ گوینده می تواند به سرعت از دست مخاطب اگر او یا او می کند معرفی استفاده کنید برای جلب توجه و کلیک کردن علاقه خود را در گرفتن توجه اولیه از مخاطبان خود را خود است که معمولا آسان حتی قبل از اینکه کلمه هم نگو. بعد از اینکه شما معرفی می شوند، به نوبه خود به مخاطبان خود را و آنها به طور معمول به شما توجه خود را به من بدهید. اگر این کار را نمی کند، پس با صبر و حوصله به سمت مخاطب نگاه بدون گفتن یک کلمه. در چند لحظه همه صحبت و فیزیکی اغتشاش متوقف خواهد شد. شنوندگان خود را توجه خواهد بود. شما آماده برای شروع به صحبت کردن می شود. نگه داشتن توجه مخاطبان خود را هنگامی که شما شروع به صحبت کردن سخت تر است. در اینجا برخی از روش های مورد استفاده به حفظ آنها علاقه مند

# ۱: ارتباط موضوع به audience-

مردم به چیزهایی که آنها را به طور مستقیم بر اگر شما می توانید موضوع مربوط باشد توجه شنوندگان خود را آنها احتمال بیشتری به آن علاقه مند در آن هستید

# ۲: دولت اهمیت topic- خود را

احتمالا شما فکر می کنم سخنرانی خود را مهم است، مخاطبان خود را به همین دلیل آنها باید بنابراین فکر می کنم بیش از حد

# ۳: وحشت زده مخاطب

یکی آتش راه مطمئن برای بالا بردن علاقه به سرعت است به وحشت زده همه شنوندگان خود را با یک دستگیری و یا بیانیه ای جذاب. این روش بسیار موثر و آسان برای استفاده فقط مطمئن شوید که معرفی سار مربوط به طور مستقیم به موضوع سخنرانی خود را است

# ۴: بیدار کردن حس کنجکاوی از audience-

مردم کنجکاو هستند. یکی از راه های به منظور جلب و آنها را به سخنرانی خود را با یک سری از اظهارات که به تدریج حس کنجکاوی خود را در مورد این موضوع از سخنرانی تیز

# ۵: سوال audience-

درخواست یک سوال لفظی است راه دیگری برای شنوندگان خود را فکر کردن در مورد سخنرانی خود را گاهی اوقات حتی یک سوال واحد انجام خواهد داد

# ۶: شروع با quotation-

راه دیگر برای بیدار کردن علاقه مخاطبان خود را است برای شروع با توجه گرفتن نقل قول. شما ممکن است یک نقل قول از شکسپیر یا کنفوسیوس از کتاب مقدس و یا تلمود، از شکسپیر، آهنگ، و یا فیلم را انتخاب کنید،

# ۷: یک طرحوارهها،

همه ما لذت بردن از داستان است، مخصوصا اگر به آنها تحریک آمیز، نمایشی، و یا تعلیق هستند. به کار و همچنین دستورالعمل، آنها نیز باید به وضوح به نقطه اصلی از سخنرانی مربوط خواهد بود. مورد استفاده در این راه، داستان شاید موثر ترین راه برای شروع یک سخنرانی.

با این اطلاعات شما باید در راه خود را به نوشتن می شود برخی از نرم افزارهای رشته معماری شگفت انگیز است. موفق باشید با سخنرانی های خود را!