resimkoy

گزارشی که نجفی نداد

۲۷ دی ۱۳۹۶

به نقل رویدادنگار resimkoy، گزارش پرحاشیه منطقهدار پایتخت از عملکـــرد مدیریت سابق این نهاد منطقهی که روز یکشنبه این هفته و در صحن شورای منطقه قرائت انجام گرفت، با واکنش‌های مختلف و عموما منفی مواجه انجام گرفته و زیادی از کارشناسان و صاحبنظران این گزارش را سیاه نمایی مطلق ارزیابی کـــرده اند.

این موج منفی تا بدانجا پیش رفت که برخی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی با توجه به همین گزارش به کنایه عنوان کـــرده اند که گویا نجفی وضعیت منطقه هیروشیما پس از انفجار بمب اتمی را به تصویر کشیده هست!

جالب اینکه اقدام نجفی در صحن شورا دقیقا پس از آن شد که محسن هاشمی، مدیر شورای منطقه پایتخت که اتفاقا هم حزبی نجفی در کارگزاران ساخانومدگی نیز محسوب می‌شود، پیش از ارائه گزارش منطقهدار تاکید کـــرد که “قضاوت ما نسبت به دوره گذشته باید براساس انصاف و واقع‌بینانه باانجام گرفت و نباید نگاه افراطی و تفریطی به مسائل داشته باشیم و پایانی مسائل را سیاه‌نمایی کنیم دلیل که نقاط مثبت و نقاط ضعف کنار یکدیگر دیده شود. “

آنچه در ادامه آمده هست، نه سیاه نمایی کارنامه جناب آقا منطقهدار و حاشیه‌های دنباله دار آن که در واقع اشاره به بخشی از عملکـــرد تعداد ماهه نجفی و تیم مدیریتی او در منطقهداری پایتخت هست که متاسفانه در جلسه اخیر شورای منطقه آنگونه که باید به آن پرداخته نانجام گرفت.

هرتعداد برای قضاوت در مورد عملکـــرد مجموعه عظیمی، چون منطقهداری پایتخت باید ماه‌ها و بلکه سال‌ها بگذرد تا نتایج پلن‌ها و راهبرد‌های در پیش گرفته به بار نشسته و در بوته نقد قرار گیرد، اما نخستویت‌ها و جهت گیری‌ها در همین تعداد ماهه نخستین حضور در مدیریت منطقهی پایتخت گویای زیادی از واقعیت ههست.

اذعان به “ما نمی‌توانیم”

مدعای اصلی اعضای شورای منطقه دوره پنجم پایتخت و تیم منتخب این شورا برای حضور در منطقهداری در ایام انتخابات عبارت بود از سیاه نمایی مطلق و تخریب گسترده عملکـــرد جناب آقا قالیباف. این ادعا چنان تکرار انجام گرفت که به صآسوده از “منطقه سوخته” نقل کرد نقل کرد انجام گرفت و پایانی دستاورد‌های مدیریت قبلی پایتخت را مطلقا مورد انکار قرار گرفت.

تیم فعلی مدیریت منطقهی پیش از رسیدن به این مسئولیت، مقصر وقایعی، چون آلودگی هوا، ترافیک، بافت‌های فرسوده و همچنین تراکم فروشی در پایتخت را منطقهدار سابق پایتخت دانسته و به مجرد حضورشان در شورای منطقه و منطقهداری و مواجه انجام گرفتن با واقعیت‌ها اذعان کـــرده اند که برای حل این معضلات، شورا و منطقهداری به تنهایی نمی‌توانند کاری کـــرده و باید مدیریت واحد منطقهی محقق شود.

بازتولید ایده “گران کـــردن پایتخت برای حل مشکلات”

از جمله دیگر جهت گیری‌های کلان جناب آقا نجفی و معاونانش در تعداد ماهه گذشته، اصرار بر افزایش دریافتی‌های منطقهداری از آقام برای جبران کمبود بودجه بود و این روند با انجام گرفتت و حدتی زیاد از پیش در دستور کار این طیف قرار گرفته هست.

افزایش محدوده طرح ترافیک پایتخت و صدور مجوز ورود برای هر که پول افزایشی دارد که در معاونت حمل و نقل منطقهداری برای سال ۹۷ در نظر گرفته انجام گرفته بود، از جمله همین طرح‌ها بود که به صورت حتم با مخالفت شورای ترافیک پایتخت مواجه انجام گرفت.

در ادامه همین روند، معاون فنی و عمرانی منطقهداری پایتخت اخیرا با اشاره به اینکه در اکثر کشور‌ها خودرو‌ها برای عبور از بزرگراه‌ها عوارض پرداخت می‌کنند، گفت: این موضوع نیز در دستور کار منطقهداری پایتخت قرار دارد و در فردا نزدیک عملیاتی خواهد انجام گرفت.

گفتنی هست ایده گران کـــردن پایتخت برای حل مشکلات آن، نخستین بار در دهه ۷۰ و اتفاقا در دولت ساخانومدگی مطرح انجام گرفته بود که با گذشت دو دهه و حاکم انجام گرفتن مجدد فردی از حزب کارگزاران بر مجموعه منطقهداری پایتخت، مجددا مطرح انجام گرفته هست.

برخورد سیاسی با موضوعات تخصصی

هر چقدر که شورای منطقه سوم و چهارم و همچنین تیم مدیریتی سابق منطقهداری بر پرهیز از سیاسی کاری و مواجهه کارشناسی با موضوعات منطقهی تاکید داشته اند، شورای منطقه و منطقهدار جدید پایتخت از هیچ فرصتی برای دوقطبی سازی و پیگیری مطالبات حزبی و سیاسی دریغ نکـــرده اند!

تعطیلی خط ۷ مترو پایتخت که در زمان منطقهداری جناب آقا قالیباف به سرانجام رسیده و افتتاح انجام گرفت، نمونه‌ای از همین رویکـــرد هست. این خط که در ماه‌های پس از افتتاح با هستقبال گسترده منطقهوندان روبرو انجام گرفته بود، توسط مدیریت جدید منطقهی با بهانه‌های واهی تعطیل انجام گرفت تا بهانه‌ای برای حمله به مدیران سابق این نهاد به دست بیاید.

مدیریت بحران منطقهی در بحران