resimkoy

کالیفرنیا قانون فله فروش

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

قانون در کالیفرنیا شناخته شده به عنوان قانون فروش فله موضوع این مقاله است. اساسنامه مربوطه که حاکم بر قانون فروش فله در کالیفرنیا، در بخش ۶۱۰۱ از طریق ۶۱۱۱ از قانون تجارت کالیفرنیا یافت می شود. قانون تجارت کالیفرنیا نسخه تصویب شده توسط کالیفرنیا مجلس قانونگذاری ماده ۶ از قانون تجارت یکنواخت است.

قانون فروش فله در مورد فروش که در دوره عادی از کسب و کار است که در کل بیش از نیمی از موجودی فروشنده و تجهیزات، توسط فروشندگان که کسب و کار اصلی فروش موجودی از سهام، از جمله کسانی که تولید چه می فروشند، و توسط صاحبان رستوران ها.

قانون فروش فله نیاز خریدار به صورت فله، در حداقل ۱۲ روز قبل از فروش، به ضبط اطلاع از چنین فروش در دفتر ضبط شهرستان در شهرستان که در آن فروشنده یا دارایی های موضوع در آن قرار دارد و به انتشار اطلاع از فروش حداقل یک بار در یک روزنامه از گردش عمومی در حوزه قضایی که در آن فروشنده یا دارایی واقع شده است.

با چند مورد استثنا، یک خریدار که با بخش ۶۱۰۴ و ۶۱۰۵ از قانون تجارت کالیفرنیا منطبق نیست مسئول به طلبکار بگیرید f است و یا خسارت در مقدار ادعای طلبکاران، است که توسط هر مقدار طلبکار نیست متوجه می شدند و حتی در صورتی که خریدار با قانون فروش فله بوده، پذیرفته کاهش می یابد.

است یک قانون بسیار کوتاه وجود دارد محدودیت در قانون فروش عمده مانند که بدون توجه به آنچه این وضعیت ممکن است، هیچ علت عمل می توان گفت یک بار دو سال از تاریخ فروش به صورت فله به تصویب رسید. هر حزب که حتی می شود یک اشاره است که کسی که به آنها پول مدیون حتی ممکن است فکر شود از فروش کسب و کار خود نیاز به عمل می کنند، و به سرعت عمل می کنند.

بخش کالیفرنیا قانون تجارت ۶۱۱۰ کشورهای جزئیات مربوط به اساسنامه محدودیت در قانون فروش فله

برای مشاهده متن کامل قانون تجارت کالیفرنیا، یا هر نوع دیگر از کدهای کالیفرنیا بازدید از این وب سایت: http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html

یک کالیفرنیا دادگاه تجدید نظر اعلام کرده است که در تصویب قانون فروش فله، کالیفرنیا مجلس قانونگذاری به عنوان هدف قرار دادن دو شکل از تقلب بازرگانی دیده می شود: اول، تقلب از یک بدهکار تاجر است که سهام خود را به یک دوست برای به فروش می رساند کمتر از ارزش خود را، می پردازد طلبکاران خود را کمتر از او مدیون است و امیدوار به بازگشت به کسب و کار "را از طریق درب پشت" بعد از. و دوم، تقلب از یک بدهکار تاجر است که سهام خود را به هر کسی به فروش می رساند، از جمله یک خریدار ایمان خوب است، به هر قیمت، جیب درآمد حاصل و می رود، ترک طلبکاران خود پرداخت نشده است.

و دادگاه بخش ایالات متحده برای شرق منطقه کالیفرنیا در یک مورد اظهار داشت که، هدف اصلی از قوانین فروش فله است به پرداخت هزینه طلبکاران تاجر را یک فرصت برای برآورده ادعا خود را قبل از تاجر می تواند دارایی های خود را انتقال و ناپدید می شوند با درآمد حاصل از فروش.

نویسنده صادقانه امیدوار است که شما این مقاله لذت برده اند و آن را مفید است.

با احترام،

استن برمن