resimkoy

چگونه خود را ایجاد VBA کد کتابخانه خود را در اکسل

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

هنگامی که شما شروع به توسعه برنامه های کاربردی VBA در اکسل آن را ارزشمند ایجاد کتابخانه کد خود را. استفاده مجدد از پروسه ها و توابع را حس می کند وقتی که یک تنظیم خوب کمی همه شما نیاز به کار کد برای یک پروژه در حال حاضر است.

راه های مختلفی برای ذخیره و سازماندهی کد خود شما وجود دارد، و این مقاله به چگونه شما توضیح می توانید کد واردات را به یک ماژول VBA زمانی که مورد نیاز ذخیره کنید.

در حال توسعه کتابخانه کد

مرتب سازی یک ستون با استفاده از تابع مرتب سازی بر اکسل ممکن است یک کد معمولی قطعه را به شما می دوست را نجات دهد. در اینجا کد خبر:

 زیر مرتب کردن بر اساس ()

RNG تار به عنوان محدوده
تنظیم RNG = محدوده ( "A1"). CurrentRegion
rng.Sort Key1: = محدوده ( "A1")، Order1: = xlAscending، سربرگ: = xlYes
پایان دادن به زیر

سوال این است که در آن باید کد شما را نجات دهد، بنابراین شما به آسانی می توانید به آن دسترسی داشته؟ یک گزینه این است برای نجات کد را در یک فایل متنی و سپس با استفاده از VBA برای خواندن محتویات فایل را به یک ماژول کد

برای این مثال، ما کد را در یک فایل با نام "نوع ذخیره کرده ایم. کلیپ برد چند منظوره "در یک پوشه به نام" کتابخانه "در زیر پوشه کارنامه فعلی است.

اول، ما از فایل و مسیر که در آن کد ذخیره شده است را تعریف کنیم.

 مسیر = ActiveWorkbook. مسیر و " کتابخانه "

فایل من = مسیر و "sort.txt"

ما قصد داریم به وارد کردن محتویات فایل را به یک ماژول به نام "کتابخانه". این است که به سادگی یک ماژول برای برگزاری هر کد شما وارد قبل از تصمیم گیری نحوه استفاده از آن.

ابتدا ما هر گونه استفاده قبلی از "کتابخانه" ماژول را حذف کنید. ما را خاموش گزینه هشدار صفحه نمایش به صرفه جویی در وقت چرا که ما قطعا می خواهید به حذف ماژول.

 Application.DisplayAlerts = غلط

برای هر یک ماژول در
اگر a.Name = "کتابخانه" سپس
a.Delete
خروج از برای
اگر پایان بعد

در حال حاضر ما می توانید ماژول "کتابخانه" ایجاد و وارد کردن محتویات از فایل.

 تنظیم متر = Application.Modules.Add

m.Name = "کتابخانه"
m.InsertFile فایل من

آن را بر روی وضعیت خود را به عنوان چگونه بهترین برای راه اندازی کتابخانه کد بستگی دارد. در اینجا برخی از ایده ها:

  • دارای فایل شاخص که اجازه می دهد تا شما به راحتی برای کلمات کلیدی جستجو
  • به ماژول کتابخانه از ابتدا شروع هر بار اضافه کردن کد به جای
  • برخی از روش های استاندارد در یک فایل جداگانه که شما می توانید بدون تغییر استفاده کنید.

خلاصه

تنها در چند خط کد ، این مقاله نشان داده است که چگونه می توانید کد قبلا نوشته شده است را برای مراجعات بعدی زمانی که مورد نیاز استفاده کنید. این منطقی است برای صرفه جویی در کار های قبلی خود و VBA را آسان می کند برای بازیابی و جستجو برای قطعه کد خود را.