resimkoy

 چالش هایی که وسایل نقلیه شبکه به ارمغان می آورد

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

به تازگی، شبکه خودرو کشیده انجام گرفته هست توجه بزرگ، زیادی از متخصصین فکر می کنم زیاد از صنعت و آن را به عنوان راه فردا وسایل نقلیه را ببینید. آنها این دیدگاه که نخستویت هست برای هستفاده تکمیل از تکنولوژی فعلی و تقویت همکاری بین صنایع مختلف نگه دارید. بنابراین، چالش هست که با ما خیانت هست چگونه به ترویج توسعه قوی از شبکه خودرو به منظور اقدامات درآمده هست.

در حال حاضر، مفهوم که & # 39؛ مصرف سوخت صفر، و به طور خودکار درایو و # ۳۹؛ راه خود را در میان افرادی که سبک خانومدگی کم کربن را به عنوان یک مد جدید پیدا کـــرده هست. در همین حال، تعداد خودکار تولید که می خواهند به معرفی خدمات اینترنتی را به اتومبیل، نیز وجود دارد. به عنوان یک نتیجه، خدمات خودکار هست که با بیمه تأمین و خدمات هشدارات متمرکز در حال حاضر در یک حرکت پررونق انجام گرفته هست.

موفقیت هست که رسیدن به اینترنت تا حد زیادی به هستاندارد باز و سیستم باز بدهکار، بنابراین، شبکه خودرو در فردا باید متصل شود با اینترنت به یک تجربه مصرف کننده زیاد بهتر هست. برای رسیدن به این دنبال، باید همکاری میان شرکت های مختلف که شامل IT، نرم افزار و صنعت دشوار افزار و غیره باانجام گرفت. علاوه بر این، صنعت ارتباطات و صنعت خودرو باید همکاری متقابل افزایش به درک بهتری از یکدیگر داشته باشند.

آخرین اما نه کم، یک هستاندارد بین المللی باید به عنوان یک سیستم اضطراری برقرار شود و همچنین. در همان زمان، باید یک نهاد مدیریت دشوار باانجام گرفت به طوری که رانندگان نمی خواهد در مورد نشت هشدارات شخصی نگران باشید. آن را برای ایجاد مجموعه ای از قوانین برای محافظت از هشدارات شخصی هر دو در خانه و خارج از کشور لازم هست. تراشه مرتبط: NSP300A.