resimkoy

پنجاه دستورات عیسی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

در بسیاری از مقالات من من در مورد دستورات عیسی صحبت می کنند. من پیدا کرده اند او حداقل پنجاه تا به حال اینجا یک لیست از آنها را در یک لیست اصلی مادر من برای مرجع خود را تایپ شده است. مزایای زیادی برای اطاعت عیسی وجود دارد.

پنجاه دستورات عیسی

۱ هنوز عیسی خداوند پاسخ نیست زمانی که شما او را اطاعت نمی کنند. لوقا ۶:۴۶، کوه ۰۷:۲۱٫

۲ ساخت بر روی سنگ اطاعت از عیسی غیر این صورت شما سقوط خواهد کرد. متی ۷: ۲۴-۲۷، لوقا ۶: ۴۷-۴۹٫

۳ عبادت خدا به تنهایی. متی ۴: ۱۰B، لوقا ۴: ۸٫

۴ دنبال عیسی مسیح. کوه ۰۴:۱۹، ۱۱: ۲۸-۳۰، مرقس ۰۱:۱۷، یوحنا ۱: ۴۳،۱۲: ۲۶، ۱۰:۲۷، ۲۱: ۲۲B.

۵ نمک و نور را به این جهان است. متی ۵: ۱۳-۱۶ مرقس ۰۹:۵۰، لوقا ۱۱:۳۳، ۱۴:۳۴٫ یوحنا ۰۳:۲۱٫

۶ آیا تماس نیست برادر خود را یک احمق است. کوه ۰۵:۲۲، ۰۰:۳۶٫

۷ تمرین آشتی از طریق مسنجر. متی ۵: ۲۴-۲۵٫

۸ هنوز با شهوت در یکی دیگر از نگاه که این زنا در قلب است. متی ۵: ۲۷-۲۸٫

۹ هنوز طلاق نیست و ازدواج با دیگری، این زنا است. کوه ۰۵:۳۲، ۱۹: ۹، MK 10: 11-12.

۱۰ هنوز سوگند قسم خورد. متی ۵: ۳۳-۳۷٫

۱۱ آیا بیش از انتظار می رود، مایل ۲ است. متی ۵: ۳۸-۴۱٫

۱۲ را به کسانی که بپرسید. کوه ۰۵:۴۲، لوقا ۶:۳۰، ۳۸٫

۱۳ عشق، برکت و دعا برای دشمنان خود را. متی ۵: ۴۳-۴۸، لوقا ۶: ۲۷-۲۹٫

۱۴ بی سر و صدا انجام خوبی برای ستایش خدا به تنهایی. متی ۶: ۱-۴٫

۱۵ هنگامی که شما دعا، سریع یا آن را انجام مخفیانه. متی ۶: ۵-۶٫

۱۶ هنوز تکرار بیهوده هنگام دعا استفاده نمی کند. متی ۶: ۷-۸، MK 00:40.

۱۷ دعا کنید تا خدا پدر. متی ۶: ۹، یوحنا ۱۶: ۲۳-۲۴٫

۱۸ آیا نمی شود اضطراب. متی ۶: ۲۵-۳۲، لوقا ۱۲: ۲۲-۳۰، Jn14: 1، ۱۶:۳۳٫

۱۹ فروشگاه ثروت خود را در بهشت ​​بر روی زمین نیست. متی ۶: ۱۹-۲۱، ۳۳، لوقا ۰:۲۱، ۳۱-۳۴، یوحنا ۰:۲۵٫

۲۰ قاضی نیست که شما ممکن است در نظر گرفته شود. متی ۷: ۱-۵، لوقا ۶:۳۷، ۴۱-۴۲، یوحنا ۷:۲۴٫

۲۱ حفظ و درخواست، به دنبال و ضربه زدن. متی ۶: ۹-۱۱، ۷: ۷-۱۱، لوقا ۱۱: ۹-۱۳٫

۲۲ رفتار با دیگران به عنوان دوست دارید به درمان می شود. کوه ۰۷:۱۲، لوقا ۰۶:۳۱٫

۲۳ آیا زمان بر مردم جر و بحث را هدر ندهید. متی ۷: ۶٫

۲۴ ببخش دیگران است. کوه ۰۶:۱۲، ۱۴-۱۵، ۱۸:۲۱، MK 11: 25-26، لوقا ۱۱: ۹-۱۳٫

۲۵ بگذار مردگان، مردگان خود را دفن. کوه ۰۸:۲۲، لوقا ۹: ​​۶A.

۲۶ آیا مردم ترس خدا نمی ترسد. کوه ۱۰:۲۸، ۱۶:۲۳، لوقا ۱۲: ۴-۵٫

۲۷ اعتراف مسیح قبل از مردان است. متی ۱۰: ۳۲-۳۳، مرقس ۰۵:۱۹، ۰۸:۳۸، لوقا ۹:۲۶، ۱۲: ۸-۹٫

۲۸ را تا مقطع خود را. متی ۱۰: ۳۸-۳۹، ۱۶: ۲۴-۲۶، مرقس ۸: ۳۴-۳۷، لوقا ۹: ​​۲۳-۲۶، ۱۴: ۲۶-۳۳٫

۲۹ مراقب باشید از ریاکاری و حرص و آز. تن ۱۵: ۶-۹، ۲۳:۲۸، لوقا ۶: ۴۱-۴۲، ۱۲: ۱B، ۲۰: ۴۶-۴۷٫

۳۰ خصوصی توبیخ یک برادر و اگر او توبه او را ببخشد. کوه ۱۸:۱۵، لوقا ۱۷: ۳-۴٫

۳۱ پرداخت مالیات خود و دادن به خدا چه او است. کوه ۲۲:۲۱، MK 00:17، لوقا ۲۰:۲۵، ۲۱: ۴٫

۳۲ عشق خدا و دیگران است. متی ۲۲: ۳۷-۴۰، مرقس ۱۲: ۳۰-۳۱، لوقا ۱۰:۲۷، یوحنا ۱۵:۱۲، ۱۳: ۳۴-۳۵٫

۳۳ نگه دارید هشدار و برای تماشای ۲ آینده. متی ۲۴: ۴۴،۴۶، ۵۰-۵۱، مرقس ۱۴:۶۲، لوقا ۱۲: ۳۵-۴۰، ۲۱: ۲۷-۲۸٫

۳۴ افتخار خدا را با تمام که به شما داده شده است. متی ۲۵: ۱۴-۳۱، لوقا ۱۸:۱۸٫

وزیر ۳۵ به دیگران به عنوان شما می عیسی خود را به. متی ۲۵: ۳۴-۴۶٫

۳۶ انجیل را موعظه و آموزش اطاعت. کوه ۲۸:۲۰، MK 16:15، لوقا ۹: ​​۶۰B، یوحنا ۲۱: ۱۵B، ۱۶B، ۱۷B.

۳۷ توبه از گناهان خود. MK 01:15، لوقا ۱۳: ۳،۵، لوقا ۱۵: ۷،۱۰، ۱۸-۲۴٫

۳۸ اعتقاد به عیسی مسیح مرقس ۱۶:۱۶، لوقا ۹:۳۵، یوحنا ۰:۳۶، ۰۶:۲۹، ۲۰:۲۹، ۱۴: ۶٫

۳۹ آیا کودک مانند ایمان است. MK 10:15، لوقا ۱۸:۱۷، کوه ۰۹:۲۹٫

۴۰ آیا همه چیز در خانه خدا به فروش برسانند. MK 11: 15-17، یوحنا ۲:۱۶٫

۴۱ شاد باش زمانی که شما آزار و اذیت. لوقا ۶: ۲۲-۲۳٫

۴۲ آیا نمی شود از شنیدن کلام خدا منحرف شده است. لوقا ۱۰: ۳۸-۴۲٫

۴۳ قانون با شفقت و نه نسبت به دیگران نخواهد بود. لوقا ۱۰: ۳۰-۳۷٫

۴۴ دعوت فقرا به غذا خوردن با شما. لوقا ۱۴: ۱۳-۱۴٫

۴۵ فروتن خود و گرفتن پایین ترین موقعیت لوقا ۱۴: ۸-۱۱، ۱۸: ۱۳-۱۴، کوه ۲۳:۱۲، ۱۹:۳۰٫

۴۶ شما باید دوباره متولد شود. یوحنا ۳: ۳، یوحنا ۳: ۵-۸٫

۴۷ زنده به من و عشق من زندگی می کنند. یوحنا ۸: ۳۱-۳۲، یوحنا ۱۵: ۴، ۹

۴۸ هنوز برکت زحمت خود را لوقا ۱۲ طمع به چیزی داشتن: ۱۳-۱۵، ۱۵: ۲۹-۳۰

۴۹ شود تعمید تن ۲۹:۱۹، MK 16:16

۵۰ در تلاش برای کمال تن ۵:۴۸، یوحنا ۱۵:۱۴