resimkoy

 ورزش برای توسعه شهود شما

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

شهود فضای بین افکار خود را هست، زمانی که ذهن اجازه می دهد تا بروید و تسلیم به زمان حال. ۷ مراحل هست که شما می توانید هستفاده کنید برای تقویت و ورزش شهود خود را وجود دارد.

۱٫ عقل خود را! افکار نقطه شروع به عنوان همه چیز با فکر آغاز می شود. توجه و گوش دادن به آنچه که شما می گویند و فکر.

۲٫ تخیل. تخیل نقش کلیدی در تقریبا همه چیز ما گیم می کند. این توانایی به تصویر همه چیز در سر ما، چیزهایی که در اطراف ما قابل رویت نیست. نمادهای تصویری و اشکال به تحریک رانجام گرفت درونی و حیاتی هست. تخیل دروازه ورود به آگاهی هست.

۳٫ اعتماد روده خود را. آیا شما متوجه هست که فرهنگ ما شهود ارزش نیست؟ آنها ارزش منطق و هستدلال و بنابراین ما ارتباط ما با شهود و سن زیاد جوان از دست بدهند. ما شرطی انجام گرفته اند به بیرون نگاه میکنم برای پاسخ. آیا شما متوجه هست که شما به دور قدرت خود را به افراد شما فکر می کنم که پایان پاسخ. به عنوان مثال، پزشکان و درمانگران ممکن هست پایان هشدارات شما نیاز دارند و ممکن هست حق، اما ما باید به مصرف آن را در باز می شود و از آنها بخواهید اگر این برگ سمت رهست برای ما. هیچ کس نمی داند چه & # 39؛ درست هست برای شما و همچنین شما را در روح خود مطمئن شوید.

۴٫ آگاهی – این به این معنا خانومدگی خود را آگاهانه. هنگامی که ما در انجام این کار و توجه تکمیل به هر و هر لحظه در خانومدگی ما، ما شروع به درخشش در نور و حقیقت خود ما هست.

۵٫ مراقبه این زمانی هست که بدن می تواند هسترس را کاهش دهد و غلظت ساده تر و موثر تر می شود. توانایی شما برای یادگیری گسترش می یابد و شما افزایش قدرت خلاق خود را. همچنین احساس کلی نیکو بودن دست یابد. به یاد داشته باشید واقعا شنیدن صدای درونی خود را که شما برای یادگیری به سکوت.

۶٫ Dreams- آنها بزرگترین منبع خود را از کمک به خود هست. آنها می توانند بیان و تعلیم خلاقیت، یادگیری تقویت، کار بر روی مشکلات، و باز کـــردن درب به معنویت عمیق تر هست. آرزوهای درمانی و شفا هست.

۷٫ تمرین، تمرین، تمرین … فکر می کنم از شهود به عنوان یک عضله هست که باید مورد هستفاده قرار گیرد برای به دست آوردن قدرت هست. بنابراین اجازه دهید & # 39؛ انجام برخی از تمرینات!

ورزش ۱

نگاهی به آنچه که شما با پوشیدن در حال حاضر. آیا می دانید چه لباس های خود را ممکن هست به شما می گویم؟ همانطور که در مقاله دو، لباس های خود را ذکر انجام گرفت، به خصوص رنگ متداوم به شما چیزی در مورد انرژی هست که شما ممکن هست در این زمان در خانومدگی خود نیاز خواهد بگویید.

O آیا شما بی توجه و خسته انجام گرفته اید؟

O آیا لباس ها و رنگ خود را منتصویر کننده که؟

O چه رنگی را شما فکر می کنم شما می توانید از قرار دادن بر روی به تغییر انرژی خود را به چیزی متفاوت هست؟

O چه شهود خود را گفتن شما در مورد چگونه شما نگاه و احساس در حال حاضر هست؟ آیا شما مایل به گوش دادن به آن؟

O هست کسی با شما وجود دارد؟ اگر چنین هست، در آنچه که آنها در حال پوشیدن نگاه و از آنها بخواهید بصری خود را به شما برخی از بازخورد را در آنچه می بینید.

قسمت ۲٫ فکر می کنم از یک سوال که شما می خواهید پاسخ به. برای مثال: آیا آن را در منطقهستان خود را باران قبل از بارش برف بعدی؟ وانمود کنیم که رنگ بلوز / پیراهن شما با پوشیدن در پاسخ به این سوال یا هر جسم دیگر شما می خواهید برای هستفاده هست.

O شرح رنگ، هر خاطرات شما ممکن هست با آن همراه، چه رنگ به معنای به شما در این لحظه و چگونه ادراک خود را از رنگ در طول این تمرین تغییر کـــرده هست.

O به سادگی اجازه می دهد خود را به متوجه تصویر ها، نمادها و برداشت های دیگر هست. آیا شما احساس می رنگ یک بله یا بدون شما در حال حاضر چیست؟

تظاهر و قادر بودن به همه چیز تا مهارت های زیاد حیاتی برای کار بر روی در بدست آوردن کنترل شهود خود را هست. شهود جمع آوری هشدارات واقعا فقط هست. سعی نکنید به همه چیز را بفهمند.

ورزش ۲

آیا تا به حال متوجه حیوانات یا پرندگان در هنگام رانندگی یا نشستن در خارج؟ آیا تا به حال توقف و از خود بپرسید که دلیل آنها به طور ناگهانی به خط خود را از دید و آمد آنچه که می تواند معنی هست؟

در این مکان برخی از معانی مشترک هست که شما ممکن هست بخواهید به در نظر گرفتن زمان بعدی یک حیوان را به خط خود را از دید یا فضای می آید. نخستین کلمه که به ذهن شما می آید که شما واژههای زیر را بخوانید چیست؟ آیا آنها با آنهایی که به من داده اند و یا به کلمه خود را احساس بهتری به شما معقول؟

دوستی Dogs-، وفاداری، عشق بی قید و شرط

هستقلال Cats-، آزادی، راهپیمایی به طبل خود را

Rabbits- ترسو، خجالتی، باروری، فراوانی، رانجام گرفت

[۱۹۴۵۹۰۰۱قوانینمعنوی] Crows-، هوش

Horses- قدرت، آزادی، قدرت درونی

Butterfly- انتقال

آیا شما شروع به درک که زمانی که ما هستفاده از شهود ما ما واقعا عامل بدون یک تور ایمنی؟ هیچ منطقی، عقل سلیم به این وجود دارد. بدانید که چه چیزی شما را حس، احساس، درک و آرزوی برخی از معنای دارد. متداوم یک دلیل ما متوجه آنچه که ما انجام و ما هیچ چیز دیگری متوجه نیست وجود دارد.

همان جسم توسط دو نفر می توانید دو چیز زیاد متفاوت باانجام گرفت. فقط اجازه می دهد معانی خود را از علامت به شما آمده هست، و این ممکن هست زمان ببرد. این کتاب همچنین یک ذهن باز، حتی اگر در ابتدا شما باید به آماده سازی که علامت قابل توجه هست. اجازه همه چیز معنی دار و تبدیل انجام گرفتن آنها معنی دار هست.

ورزش ۳
شروع یک نوت بوک شهود و ارسال تجربیات خود را در یک کتاب. ارسال در چگونه برخی از روزانه و یا برداشت های دیگر شما به سوال شما پاسخ داشته هست.

O تمرین بر روی چیزهایی مانند؛ کسانی که در خط دیگر زمانی که تلفن خانومگ هست؟

O که آسانسور را نخست می رسند؟

O آیا دلیلغ راهنمایی بعدی سبز، قرمز یا زرد می شود؟

O تمرکز بر یک تماس شما می خواهم برای دریافت از کسی و شما به طور ناگهانی از آنها را بشنود!

O اگر حلقه مفت و شما & # 39؛ هر کسی انتظار نیست، که شما فکر می در آن هست؟

شما & # 39؛ خواهید انجام گرفت که چگونه از دقیق "حدس" شما می تواند شگفت زده.

به کودکان کوچک ما هیچ مشکلی تظاهر بود. تظاهر اغلب پیش می آید ایمان و قبل از ما آن را می دانم، ما دیگر نیازی به تظاهر.

اگر ما در تجربه ما از حس جهان ساخت اصرار دارند، ما خود را از داده های بصری ارزشمند محروم کند. شما باید مایل به اشتباه می شود. هنگامی که شما شهود خود را دنبال شما احساس قدرت و انرژی و حیاتیتر از ارتباط معنوی فوق العاده برای همه چیز در خانومدگی خود را به دست آورید.