resimkoy

نحوه استفاده از شنبه خودکار اتصال ویژگی ظرف شبکه

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

چه کسی از این ویژگی سود می برد؟ مشتریان ظرف شبکه است که در سراسر صفحه نمایش برفی، آبی، سیاه و سفید و یا آمده است. این مسائل اغلب به دلیل کانال تلویزیون اشتباه رخ می دهد، به خصوص در TV2، و استفاده از شنبه خودکار اتصال جلوگیری از این موضوع از وقوع کمک می کند.

این ویژگی پیشگیرانه موجود در جدیدتر ظرف شبکه کنترل از راه دور که اجازه می دهد مشتریان برای بازگشت به تماشای تلویزیون تنها با یک دکمه از کنترل از راه دور. این تصحیح کانال تلویزیون مورد استفاده برای مشاهده ماهواره ای. هنگامی که دکمه فشار داده شده است شنبه، از راه دور آن کانال به تلویزیون می فرستد. به منظور استفاده از این ویژگی، برنامه برای اولین بار از راه دور به کار تلویزیون، پس از آن برنامه در کانال صحیح برای تلویزیون، و در نهایت قادر می سازد (برای ۵٫۳ و ۶٫۳ کنترل از راه دور.)

تنظیم شنبه خودکار اتصال کانال

توجه: این مراحل نیز می توانید استفاده برای تغییر کانال مورد استفاده برای شنبه خودکار اتصال

 1. برنامه کنترل از راه دور به کار تلویزیون.
 2. فشار داده و نگه تلویزیون تا چهار دکمه حالت روشن می شوند.
 3. ستاره را فشار دهید ()، سپس کانال استفاده می شود برای مشاهده تلویزیون های ماهواره ای را وارد کنید. برای مثال، اگر تلویزیون نیاز به در کانال ۶۰ باشد، وارد کنید ۶۰٫
 4. را فشار دهید پوند (#). دکمه تلویزیون چشمک می زند بار نشان می دهد برنامه نویسی موفق بود.

فعال

 1. را فشار داده و نگه شنبه به مدت سه ثانیه تا زمانی که همه چهار دکمه حالت روشن می شوند.
 2. را فشار دهید STAR ()، سپس تا حجم را فشار دهید.
 3. را فشار دهید پوند (#). شنبه دکمه چشمک می زند، سه بار نشان می دهد که فعال شد.

با غیرفعال کردن

 1. را فشار داده و نگه شنبه به مدت سه ثانیه تا زمانی که همه چهار دکمه حالت روشن می شوند.
 2. را فشار دهید STAR ()، سپس پایین حجم را فشار دهید.
 3. را فشار دهید پوند (#)، آزمون SAT چشمک می زند دکمه سه بار به نشان می دهد آن را غیر فعال شد.

کنترل از راه دور سازگار:

۳٫۴ IR

۴٫۴IR

۵٫۳IR

۵٫۴IR

۶٫۳IR / UHF نرم افزار

۶٫۴IR / UHF نرم افزار

۲۰٫۰ IR

۲۱٫۰ IR / UHF نرم افزار

ملاحظات

پیش فرض بر روی ۵٫۳ و ۶٫۳ کنترل از راه دور غیرفعال شده است.

پیش فرض بر روی ۳٫۴، ۴٫۴، ۵٫۴، ۶٫۴، ۲۰٫۰ و ۲۱٫۰ کنترل از راه دور را فعال کنید.

به منظور به درستی کار کند، کانال صحیح برای نصب باید به استفاده از راه دور مراحل زیر تنظیم شنبه خودکار اتصال کانال برنامه ریزی شود.

این قابلیت می تواند تنها یک کانال به تلویزیون ارسال کنید، نه ورودی. به این دلیل، شنبه خودکار اتصال مناسب ترین روش برای TV2 است. اگر برای TV1 استفاده می شود، کانال ۳ یا ۴ باید با استفاده از مراحل زیر تنظیم شنبه خودکار اتصال کانال برنامه ریزی کرد.

کانال تلویزیون برنامه ریزی شده برای شنبه خودکار اتصال همچنین کانال خواهد شد که به تلویزیون فرستاده شده دکمه بازیابی استفاده شده است. مراحل در تنظیم شنبه خودکار اتصال کانال همچنین می توانید در حالت VCR استفاده می شود را به برنامه کانال در طول فرآیند بازیابی به یک VCR ارسال می شود.

* در اولین ورژن از ۵٫۳ و ۶٫۳ کنترل از راه دور (تعداد قسمت ۱۴۲،۳۰۱، ۱۴۳،۰۳۷ و ۱۴۳۱۲۹) پشتیبانی نمی شوند.

حذف

 1. فشار داده و نگه تلویزیون تا چهار دکمه حالت روشن می شوند.
 2. را فشار دهید STAR ()، سپس وارد ۰۰
 3. را فشار دهید پوند (#). دکمه تلویزیون چشمک می زند، سه بار به نشان می دهد برنامه نویسی حذف شد.