resimkoy

موسیقی به عنوان یک بیان هویت

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

از آغاز زمان، موسیقی شده است به عنوان یک بیان هویت فرهنگی استفاده می شود. جوامع قبیله ای باستانی موسیقی به عنوان یک پایه برای تجمعات استفاده می شود و برای بیان تاریخ خود، قومیت و اعتقادات فرهنگی است. موسیقی در سراسر سنین تغییر کرده است، اما استفاده از موسیقی به عنوان یک بخش ضروری از بیان فرهنگی و فردی بسیار کمی تغییر کرده است.

اتصال جدایی ناپذیر موسیقی به هویت اغلب دشوار است برای تشخیص، به خصوص در جامعه امروز که در آن موسیقی ممکن است تواند به عنوان به عنوان مشاهده نمی پیام گرا آن را به عنوان یک بار بود. اوقاتی بوده که نسل و یا فرهنگ از افراد کل هر دانستند همان آهنگ ها وجود دارد. در طول جنگ جهانی دوم، تمام ملت ها از مردم آهنگ ها که هویت ملی خود را با آرمان خود و اتصال خود را به نیروهای مبارزه خود را بیان خواند. باز هم، با اعتراض آهنگ از ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مردم این کشور احساسات خود در مورد جنگ، جوانان، و ناآرامی نژادی پرداخته شده است. و، به عنوان موسیقی به عنوان یک شکل از بیان رشد کرده است، افراد مختلف در همان جامعه آمده اند برای شناسایی با اشکال موسیقی مختلف به عنوان بیان فردی خود را از خود است.

اگر چه موسیقی ممکن است به عنوان پرهیاهو و توصیفی آهنگ های دهه گذشته، موسیقی به فرد در راه همان است که فرد از طریق موسیقی صحبت می کند صحبت می کند. یک ملت از پدر و مادر نشسته بهت زده به عنوان کودکان خود را با تلفن های موبایل از راک اند رول مجذوب شد، و در حال حاضر به عنوان بسیاری از انواع موسیقی برای شناسایی با عنوان دسته نسلی به انطباق پیام موسیقی وجود دارد. پدر و مادر هنوز هم توسط جوانان که مانند بریتنی اسپیرز و امینم و که استفاده از زبان بیان شده در آهنگ به لباس بهت زده. علاوه بر این از موسیقی فیلم ها نیز توجه داشته باشید به خود بیان از طریق موسیقی بود که در حال حاضر تا چند سال گذشته اضافه شده است. بر خلاف نسل های گذشته، جوانان امروز می توانید ببینید که چگونه موسیقی است که بیان و می تواند از لحاظ بصری با سبک انتخاب خود را شناسایی. تلویزیون و اینترنت نیز مردم بین المللی اجازه داده اند برای به اشتراک گذاشتن فرهنگ خود را از طریق موسیقی است.

آیا موسیقی به عنوان نفوذ در جوانان و یا به عنوان تحت تاثیر مشاهده توسط جوانان است، هنوز هم ثانویه به واقعیت آن است که همواره در حال حاضر به عنوان یک عامل اجتماعی بوده است. آیا که اجتماعی می گیرد به عنوان بخشی از یک گروه و یا عضویت به عنوان راهی برای بیان فردیت است، هیچ راهی برای نادیده گرفتن این واقعیت که نفوذ و بیان از موسیقی به عنوان سهام جامعه جهانی بیشتر از سبک های موسیقی خود را گسترش دهد وجود دارد. مردم ممکن است دریابید که موسیقی صحبت می کند به آنها را در یک روش خاص، آنها را به حرکت در یک روش خاص، یا این که آنها را با پیام خود را تشخیص دهد. مردم نیز ممکن است دریابید که آنها می توانند موسیقی خود را به عنوان افراد بیان و همچنین مطابق با گروه استفاده کنید. بدون شک، موسیقی و اتصال آن به هویت فردی و گروهی در اشکال جدید را به عنوان مردم همچنان به به اشکال موسیقی و فرهنگ مختلف در معرض

است.