resimkoy

لزومی به برگزاری جلسه علنی نیست!

۱ آبان ۱۳۹۶

لزومی به برگزاری جلسه علنی نیست!

به نقل resimkoy، در جلسه علنی روز یکشنبه زهرا صدراعظم نوری با اشاره به ۵۰ طرح و لایحه ای که از شورای چهارم باقی مانده هست، گفت: بهتر هست این طرح ها و لوایح در کمیسیون ها مورد بررسی قرار گیرد تا موضوع برای طرح در جلسه داشته باشیم.

محسن هاشمی در پاسخ به وی گفت: هنوز هیچ کدام از این طرح ها و لوایح به هیات مدیره نیامده تا در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه مرتضی الویری مدیر کمیسیون پلن و بودجه گفت: بهتر هست همانند مجلس که بعد از دور جدید پایان طرح ها و لوایح گذشته را کنار می گذارد، مگر آنکه دولت در خصوص لوایح پیگیری کند و یا طرح ها وسط ۱۵ امضا مجدد به جریان بیفتد، طرح ها و لوایح گذشته را کنار بگذاریم.

هاشمی در پاسخ به وی گفت روز چهارشنیه در جلسه هیات مدیره که پایان روسای کمیسیون ها حضور دارند در این در این خصوص تصمیم گیری می شود.

در ادامه الویری با اشاره به دستور جلسه شورا در خصوص گزارش چشم انداز، رویکـــردها و پلن های کلان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: در جلسه امروز زیاد از جلسات دیگر به دستور جلسات توجه می کنم تا مانند هفته گذشته مصوبه ای تکراری به رای گذاشته نشود.

وی خطاب به امینی عضو حقوقدان شورا و مدیر شورا گفت: آیا بررسی چشم اندازهای یک کمیسیون در شرح وظایف شورهست که شورا در صحن علنی با هزینه ای که برای برگزاری آن انجام می شود چنین دستور جلسه ای گذاشته شود. این گزارش می تواند در سایت ها بیاید ما بر اساس چه هستناد قانونی چنین موضوعاتی را در دستور کار قرار می دهیم.

وی تاکید کـــرد: الزامی برای برگزاری ۸ جلسه در ماه نداریم. ما می توانیم دو جلسه برگزار کنیم اما اجازه دهید موضوعات در کمیسیون ها پخته شود تا برای صحن علنی موضوع داشته باشیم وگرنه می توان تفسیر آیت الکرسی را دستور کار جلسه قرار داد و از آن هم حتما لذت می بریم.

امینی که در این فاصله ریهست شورا را بر عهده گرفته بود گفت: اینکه چشم انداز پلن های کمیسیون ها در صحن ارائه شود و همه از آن مطلع شوند و هشدار اجمالی داشته باشند مشکلی ندارد و بهتر هست مته به خشخاش نگذاریم.

افشین حبیب زاده در پاسخ انتقاد الویری گفت: مصوبه هفته گذشته تکراری نبود و پیشنهاد شما در صحن به رای گذشته انجام گرفت که رای نیاورد و نباید مجدد آن را مطرح کـــرد، اگر مصوبه ای وجود داشته دلیل روال قانونی رعایت نمی انجام گرفته؟ مصوبه هفته گذشته شورا تاکید بر اجرای ماده ۵۵ قانون منطقهداری ها بوده هست و درست نیست این موضوع را مجدد تکرار کنیم.

همچنین در این جلسه مجید فراهانی با اشاره به تاخیر انتخاب نمایندگان شورا در شوراهای منطقهداری گفت: این شوراها در حال تشکیل جلسه هست بدون آنکه نماینده شورا در آن حضور داشته باانجام گرفت.

وی با انتقاد از ارائه گزارش چشم انداز کمیسیون حمل و نقل و عمران در جلسه علنی گفت:آیا درست هست انتخاب نمایندگان معطل بماند اما چنین گزارشی در صحن مطرح شود.

امینی در پاسخ به وی گفت: دستور جلسات در هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد و اگر تذکراتی که وجاهت قانونی ندارد در صحن کاهش مطرح شود نوبت به انتخاب نمایندگان نیز می رسد.

انتهای پیام/