resimkoy

فکر می کنم نظریه موسیقی خیلی دشوار هست؟ در این مکان دلیل

۲۲ تیر ۱۳۹۶

به نظر من (به عنوان یک حرفه حرفه ای موسیقی ۳۵ ساله)، نظریه موسیقی در راه اشتباه و دردناک تر قابل تصور هست. یک مثال از این، دانش آموزان اغلب با مجموعه ای از مجموعه های سیستم مواجه می شوند که در کلاس های مختلف همان چیزی را توصیف می کنند.

به عنوان مثال، مقیاس درجه ها با هستفاده از اعداد (۰-۹) در درس خصوصی، عددی رم ( هر دو مورد بالا و پایین) در تجزیه و تحلیل، اصطلاحات مانند Tonic، Submediant، Dominant، و غیره زمانی که شما به کلاس نظریه، و چیزی به نام "Solfege" (Do-Re-Mi) در تعلیم گوش. اغلب دانش آموزان هیچ ایده ای ندارند که همه این سیستم ها به همان چیز اساسی، درجه مقیاس اشاره دارند. و این فقط یک نمونه هست

مقیاس درجه نامگذاری مدارک …

  • اعداد : ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷
  • نام ها : تنونی، سوپتونیک، مدین، سوپوتانین، غالب، متضاد، تون رهبری
  • رومیان : I، II، III، IV، V، VI، VII
  • Solfege : آیا، Re، Mi، Fa، So، La، Ti

آیا می توان تئوری موسیقی را آسان تر درک کـــرد؟

بله می تواند باانجام گرفت. همه اینها واقعا تئوری جوشیدن را به ساده ترین شکل می دهد. سپس، آن را در یک روش یکنواخت، زیاد آسان تر به درک. مثلا. به جای هستفاده از سیستم های مختلف برای درس های خصوصی، تجزیه و تحلیل، کلاس نظریه موسیقی، و تعلیم گوش، ما می توانیم از عدد هستاندارد (۰-۹) برای همه موارد هستفاده کنیم.

آنها ما مانع از نیاز به یادگیری solfege (از جمله پایان نام های solfege برای یادداشت ها در مقیاس)، اسامی انگلیسی برای هر مقیاس درجه، هستفاده معقول از اعداد رومی عبارات بالا و پایین، و غیره، قبل از هر گونه قابلیت موسیقی می توان آموخت. ما با هستفاده از یک سیستم، هر دانش آموزی با عدد ۰-۹ آشنا هست. باز هم، این فقط یک نمونه هست.

با هماهنگی در سراسر هیئت مدیره، همه اینها می توانند به آسودهی یاد بگیرند و حفظ شوند. اگر پلن ریزی برای شرکت در کالج که در آن همه این شرایط مورد نیاز هست، متداوم می توانید این شرایط و سیستم ها را یاد بگیرید پس از اینکه متوجه انجام گرفتید چگونه موسیقی کار می کند. همانطور که قبلا اشاره انجام گرفت، این تنها یک مثال هست که چگونه می توان توضیح داد که به سادگی پیچیده انجام گرفته هست.

بنابراین، راه حل این هست که به آسودهی می توان آن را آسان تر

تئوری موسیقی را ساده تر کند، نه روند فعلی آن را دشوار تر کند. من معتقدم مطالعه نحوه عملکـــرد موسیقی می تواند به این دو مفاهیم اساسی کاهش یابد … ابتدا مقیاس بزرگ را یاد بگیرید. سپس از مقیاس اصلی هستفاده کنید تا همه چیز را یاد بگیرید. برای من زیاد ساده هست!