resimkoy

فرشتگان سرمایه گذاران و شبکه های آنها

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

یک فرشته سرمایه گذار چیست؟

یک فرشته هست که معمولا یک فرد خصوصی که در کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری. فرشته به طور کلی یک تاجر موفق و یا کارآفرین هست که به نظر می رسد به سرمایه گذاری در یک کسب و کار هست که پتانسیل برای رانجام گرفت سرمایه گذاری خود را در فردا هست.

فرشتگان کارآفرینان عمدتا موفق که ممکن هست باخانومشسته انجام گرفته اند می باانجام گرفت. فرشتگان همچنین می توانید از دوستان و بستگانی که به سادگی می خواهید به سرمایه گذاری در یک کسب و کار که در آن خانواده درگیر هستند و که در آن قابلیت افزایش نیکوی در موعد مقرر وجود دارد ساخته انجام گرفته هست.

بدیهی هست که آنها ثروتمند هستند و سرمایه اضافی کافی برای سرمایه گذاری در یک کسب و کار در حال رانجام گرفت در عوض سهم مالکیت که کسب و کار. آنها عرضه وجوه در مراحل مختلف روند رانجام گرفت کسب و کار و در مرحله راه اندازی افزایش درگیر، و نه در فاز دیگر بعد از آن.

فرشتگان نیز زیادی از تجربه در حال اجرا کسب و کار دارند، به طوری که آنها می توانید یک فرصت سرمایه گذاری ارزیابی و سرمایه گذاری خواهد انجام گرفت اگر آنها احساس می کنند که خطر کوچک هست. آنها معمولا به سرمایه گذاری در کسب و کار که در یک فاصله معقول از خانه خود واقع و دلایل خود را متنوع می باانجام گرفت، از جمله نه تنها اقتصادی، بلکه شخصی هست.

چه سرمایه گذاران فرشته برای نگاه می کنید؟

فرشتگان به دنبال شرکت هایی که دارای پتانسیل رانجام گرفت بالا و تولید محصولات و خدمات، و یا یک اختراع هست که دارای یک رانجام گرفت سود فردا جذاب هست. فرشتگان نیز با مدیریت کسب و کار نگران و آن را در این ناحیه هست که زیادی از فرشتگان ممکن هست خود را شخصا درگیر انجام گرفته هست.

فرشتگان می توانید تجربه خود را، و همچنین تماس های تجاری خود را که پایان فاکتورهای حیاتی در می آورد موفقیت یا در غیر این صورت از سرمایه گذاری. کسانی که نمی خواهند به یک نقش فعال روز به روز در کسب و کار می تواند در یک درگیری از نوع مدیریت با خدمت به عنوان یک مشاور و یا به عنوان عضو هیئت مدیره هست.

از آنجا که از مقدار از سرمایه گذاران پول فرشته معمولا در معرض خطر در یک سرمایه گذاری کسب و کار قرار داده، آنها خیلی آسان تر از رفتن برای بودجه بزرگتر از امثال سرمایه گذاران برای تامین امنیت هستند. به طور معمول یک فرشته هر نقطه از بین ۱۰۰۰۰ $ تا ۵۰۰۰۰۰ $ سرمایه گذاری، به ویژه در مرحله راه اندازی توسعه کسب و کار.

یک شبکه فرشته چیست؟

یک فرشته شبکه گروهی از سازمان که به عنوان یک تیم کار می کنند را به شما معرفی کارآفرینان کسب و کار به سرمایه گذاران امکان پذیر هست. نقش آنها این هست که یک تسهیل کننده یا حزبی که فرشتگان به سرمایه گذاری و به پتانسیل آن سرمایه گذاری ها معرفی می کند. آنها نه واقعا کارگزاران و یا مشاوران کسب و کار به عنوان مثل، به دلیل عملکـــرد اصلی آنها این هست که دو طرف به یکدیگر نزدیک کند.

این شبکه فرشته در اندازه و در آرایش متفاوت هست و می کسب و کارهای دیگر، گروه توسعه کسب و کار، سازمان های دولتی شامل ، و حتی دانشگاهها و موسسات موسسات. آنها از همه گروه معمولا غیر انتفاعی که پاداش تنها این هست که ببینیم کسب و کار موفق در مورد دلیل همکاری با سرمایه گذاران فرشته آورده هست.

مزایای هستفاده از کسب و کار فرشته مالی

اخذ بودجه برای سرمایه گذاری کسب و کار جدید هست هرگز آسان هست. در واقع، آن را زیاد دشوار هست، زیرا از خطرات و از آنجا که کل ایده و یا سرمایه گذاری اثبات نانجام گرفته هست. زیادی از کارآفرینان هنگامی که در تلاش به دنبال تامین بودجه برای توسعه نخستیه ایده کسب و کار خود را در سراسر زیادی از نا امیدی می آیند و آنها را رها کنی.

اگر کسب و کار جدید خود را، زیاد از حد خطرناک و یا اثبات نانجام گرفته هست به واجد شرایط برای روش های معمول تولید بودجه کسب و کار ، و اگر آن خیلی کوچک و یا با ماده کافی و یا بالقوه هست برای دریافت توجه از سرمایه گذاران، شما ممکن هست نیاز به یک فرشته برای امور مالی هست.

زیادی از کسب و بزرگ انجام گرفته اند و تبدیل به شرکت های موفق زیادی چون در مراحل نخستیه یک فرشته یا تعداد فرشتگان کسب و کار با هم متحد به ارائه سرمایه لازم و راه اندازی در مراحل نخستیه کسب و کار.

بزرگترین مزیت کسب و کار فرشته مالی این هست که آنها امنیت نیاز ندارند . این به این معنی هست که آنها به خصوص برای کسانی که کسب و کار کمی در راه دارایی، اما که سرمایه اصلی مقادیر ایده یا اختراع، یا کپی رایت آنها دارای معقول هست. دارایی اصلی آنها ممکن هست به سادگی تنها سرمایه های فکری هست.

فرشتگان امنیت نیاز ندارند دلیل که آنها یک سهم از کسب و کار خرید با در نظر گرفتن در حقوق صاحبان سهام یا سهام در شرکت می باانجام گرفت. یکی دیگر از فرشتگان کسب و کار مزیت آن این هست که آنها زیاد ساده تر از سرمایه گذاری یا تامین مالی بانکی برای تامین امنیت هستند.

دلیل آن این هست زیرا یک فرشته می تواند هر کسی که آنها کارآفرین می آید در سراسر، چه یکی از بستگان یا کاردانی، و یا به سادگی یک سرمایه گذار حرفه ای هست که در تامین مالی کسب و کار کوچک هست.

یکی از بزرگترین مزایای یک فرشته به ارمغان می آورد به یک کسب و کار تجربه ارزشمند و مهارت خود را، که می تواند فقط به عنوان به نفع کسب و کار به عنوان سرمایه هست. هست افزایش کمی در کسب و کار خود را اگر شما قرض ½ میلیون $ از یک سرمایه گذار فرشته، فقط برای دیدن آن frittered دور و از دست داده دلیل که شما مهارت های مدیریت و یا تجربه نیست که به سرمایه گذاری که سرمایه وجود ندارد.

حق ۲۰۰۵ StartRunGrow

http://www.startrungrow.com