resimkoy

شبح اپرا گهستون Leroux

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

کتاب نقد و بررسی: شبح اپرا گهستون Leroux

شبح اپرا هست به نیکوی روایت های ترسناک، دهستان، رمز و راز، عاشقانه، ماجراجویی، در کوتاه مدت ترکیبی از ژانرهای مختلف به زیبایی به کلمات موسیقی روایت انجام گرفته هست. دهستان رمان در اطراف شخصیت اصلی این هست که، اریک، کریستین و رائول مستلزم هست.

این رمان می توان به شرح زیر خلاصه انجام گرفته هست. ظاهرا، اپرای پاریس به یک محل خالی از سکنه در نظر گرفته انجام گرفت. کریستین یک موقعیت در خانه اپرا ارائه انجام گرفته بود و در آن خانه او مورد هستفاده برای شنیدن صداهای افسرده، که در نهایت توجه خود را جلب کـــرده هست. انتشار این رویداد در خانه هست که آن را خالی از سکنه انجام گرفت و در نتیجه مدیران حال برای رد این.

در پاریس، کریستین توسط دوست دوران کودکی اش رائول و از طریق برخی از جلسات و درگیری او نمیفهمد که کریستین انجام گرفت گفتگو با بازدید انجام گرفت یک آقا عجیب و غریب. او به طور ناگهانی توانایی آواز خواندن ایجاد انجام گرفته بود و هیچ اثری به عنوان کسی که او را تعلیم داده و او را بر اختصاص اعتبار به فرشته های موسیقی هست که پدر او داوری به عنوان یک شخصیت غالب در دهستان های خود را، صدای مربوط به ارواح خالی از سکنه.

به تدریج اریک و کریستین یک پیوند عمیق مشترک و ارتباط آنها در طول زمان تقویت، با تماشای این رائول متوجه انجام گرفتم که روح یک آقا دیوانه بود و کریستین تحت کنترل خود را گرفته بود به دلیل کریستین چهره واقعی خود را دیده بود. به عنوان یک نتیجه از آن رائول ساخته انجام گرفته تلاش تکمیل به فرار با کریستین اما این رقم خالی از سکنه اجازه نخواهد داد که.

در آن زمان لورو تکمیل نوشتن این کتاب در منطقهستانها که همه بودند شایعات زیادی در مورد ارواح خالی از سکنه وجود دارد دهستان اغراق آمیز هست. نویسنده در سراسر کتاب ادب از صحنه های با هستفاده از کلمات ملودرام حفظ کـــرده بود.

هر رمان متشکل از یک قهرمان و قهرمان اما علاقه و در حال تعلیق هست با یکی دیگر از شخصیت مانند اریک در این دهستان داشت. او عنصر کلیدی در ساخت رمان احساس جالب تر، شبح اپرا تبدیل به یک موفقیت بزرگ و خوانده انجام گرفته هست و اقتباس در سراسر جهان.