resimkoy

روانی و فیزیولوژیکی اثر موسیقی

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

بالاتر از فرکانس ارتعاشی از موسیقی بیشتر آن را به عنوان یک حامل را به سکوت و بیشتر تاثیر در ما خوب بودن.

در آغاز است صدا، صدا حالت اولیه ترین و بدون، که، هیچ چیز می تواند باشد! هنگامی که یک کودک متولد می شود اولین چیزی که کارکنان پزشکی برای نگاه به منظور ایجاد این زندگی جدید فریاد کودک است – وقتی که نوزاد گریه همه شناخته شده است به خوبی می شود. موسیقی نشان دهنده وضعیت از آگاهی است که آن را ایجاد – بالاتر از سطح آگاهی متعالی تر از موسیقی است. موسیقی مترادف با زندگی است، آن را چنین بخشی جدایی ناپذیر از وجود ما است و آن را بخشی از DNA ما

اجازه دهید نحوه تاثیر موسیقی در رفاه روانی و فیزیولوژیکی ما را نگاه کنید:

بچه ها شیر پای خود را، کف زدن دست خود، لول خوردن در اطراف و لبخند شادی هنگام شنیدن موسیقی آگاهانه، در هنگام شنیدن موسیقی ناخودآگاه آنها یا موفق به پاسخ و یا احساس خطر تبدیل و گریه. من در تفاوت بین موسیقی خودآگاه و ناخودآگاه در اینجا لمس و در مقاله ۲ من بیشتر توضیح خواهد داد. بچه ها به ریتم بیولوژیکی طبیعت هماهنگ و در نتیجه شاد و محتوا از طبیعت که، در بخش، به همین دلیل آنها تا جذاب هستند. همه ما با تن ملیح نرم که چرا بسیاری از آهنگ عشق تمایل به تصنیف طنین انداز؛ آنها گرم و ذوب شدن قلب و ما احساس شادی، صلح آمیز و در سهولت. این یک واقعیت علمی است که سالم و شادتر ما کمتر در معرض ما به قطع سهولت می باشد. همبستگی زیادی بین موسیقی ما به گوش دادن و ما رفاه وجود دارد

با توجه نزدیک به ما چگونه فکر می کنم و احساس می کنم ما به موسیقی گوش ما می تواند تاثیر قابل توجهی در آن است که با داشتن بر ما تشخیص دهیم. – توجه کنید که چه نوع افکار در حال گذر از ذهن خود را انجام آنها افزایش / کاهش، چگونه می توانم شما احساس می کنید و آن احساسات شاد، آیا شما احساس متعالی تریم، با الهام و نشاط با آنچه شما بشنوم. نشاط بخشی، موسیقی به طور قابل توجهی افزایش می دهد سطح انرژی ما و ما سازنده تر در حالی که موسیقی ناخودآگاه به جنبش در آوردن کشورهای ناخوشایند عاطفی احساس، بی قراری و fitfulness، افسردگی، نوسانات خلقی، بی حالی و غیره در این راه آن دیده می شود که به طور مداوم توسط ناخالص سخت حمله برای تلفن های موبایل را تحت تاثیر قرار تعادل ظریف ذهن و بدن ما، پرتاب آنها را از ماشین چین دهنده. موسیقی درمانی در انواع محیط های پزشکی و جامع استفاده مجدد چین و نیز ترمیم عدم تعادل. مطالعات همچنین نشان می دهد که موسیقی می تواند اثرات جسمی و روانی عمیقی نه تنها بر مردم، بلکه بر روی حیوانات و گیاهان است.

برای درک موسیقی تاثیر بر ذهن و بدن ما در نظر گرفتن مهم در انتخاب نوع موسیقی است ما به گوش دادن.