resimkoy

خرید رای نمایندگان و اعضای شورا برای کابینه و منطقهداری پایتخت

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

خرید رای نمایندگان و اعضای شورا برای کابینه و منطقهداری پایتخت
به نقل resimkoy به گرازش از رویدادگزاری resimkoy، سعید حجاریان طی مطلبی با عنوان “قدرت به مثابه کالا” به “کالایی انجام گرفتن” قدرت انتقاد کـــرده و نوشت: کالایی انجام گرفتن قدرت زیاد دشوار جان هست و پیشینه اش به فرماسیون‌های ما قبل سرمایه داری در اشکالی همچون تیول داری باز می‌گردد. در تیول داری پادشاه ایالتی را به یک فرد تیول می‌داد و ـن فرد موظف می‌انجام گرفت هرساله مقداری از عواید آن ایالت را به شاه بپردازد و در ازایش هرچه می‌خوهست بر سر رایت می‌آورد.

وی در تشریح وضعیت کنونی نیز نقل کرد هست: اما امروز ماجرا متفاوت انجام گرفته هست و ما شاهد آن هستیم که از طرفی بعضی از پست‌های سیاسی مانند وزرات، قضاوت، مدیریت کل، سفارت، ریهست بانک و … را از پیش می‌خرند و ار طرف دیگر افراد را در جایگاه‌های مختلف همچون کالا در تملک خود در می‌آوردند.

حجاریان با اشاره به مصادیقی از اقداماتی در دولت نهم و دهم که به نقل کرد وی موجب خرید قدرت انجام گرفته بود، تصریح کـــرده هست: گمان نرود که سوهستفاده از قدرت (power abuse) منحصر به دولت‌های نهم و دهم بوده هست؛ پیشنیه این موضوع به ابتدای انقلاب باز می‌گردد؛ دلیل که طبقه ممتازه از همان آغاز شکل گرفت و رسوب کـــرد و هر دولتی که آمد لایه‌ای بر آن افزود تا بدآنجا که در دولت فعلی نیز شاهدیم لایه جدیدی از این قشر بر قشور سابق افزوده و آنرا را ستبر کـــرده هست.

وی درباره دولت دوازدهم نیز تاکید کـــرده هست: گاه صدایی از منازعات بر سر تصرف منابع ملی به بیرون درز می‌کند در گمانه خانومی‌ها و پروسه چینش کابینه دوازدهم نیز مشاهده کـــردیم که یکی از وزرا میان معاونین خود تقسیم کار کـــرد و به آنان ماموریت داد که با نمایندگان لابی کند و رای اعتماد آن‌ها را بخرند.

حجاریان همچنین به آنچه خرید رای در انتخاب منطقهدار پایتخت می‌خواند نیز اشاره و نقل کرد هست: در جریان معرفی گزینه‌های منطقهداری پایتخت نیز بعضی برای کسب منصب چنین تقلایی می‌کنند و می‌خواهند با تعرفه مشخص رای شورای منطقه یا رابطین با اعضا را بخرند.

انتهای پیام/