resimkoy

حرفهای جالب گوهر خیراندیش در مورد ازدواج دومش!

۱۲ آذر ۱۳۹۶

گوهر خیراندیش گیمگر ۶۳ ساله کشورمان گفت که دوست دارد ازدواج کند حتی اگر ۱۰۰ ساله انجام گرفته باانجام گرفت.

گوهر خیراندیش گیمگر ۶۳ ساله سینما و تلویزیون که همسر خود را از دست
داده هست گفت زمانی که دخترانم را شوهر بدهم و به خانه بخت بروند خودم
مجددا ازدواج خواهم کـــرد.

تصویر گوهرخیراندیش و دخترش

حرفهای جالب گوهر خیراندیش در مورد ازدواج دومش!

خیراندیش گفت : من منتظر هستم دخترانم ازدواج کنند تا من هم بعد از آنها
همسر خودم را پیدا کنم و اعلام حتمی کنم و ازدواج کنم حتی اگر صد سالم
باانجام گرفت.

حتی اگر طرف مقابل آدم نیکوی باانجام گرفت زودتر از دخترانم ازدواج می کنم.گوهر خیراندیش دو دختر به نام های آزاده و آناهیتا دارد.