resimkoy

 تکنیک های تنیس را یاد بگیرید – نیمه غول، چاقو و موقعیت دادگاه

۶ تیر ۱۳۹۶

نیمه غول پیکر.

متداوم یک مشکل دشوار هست، این نیاز به زمان دقیق تر، بینایی و کار راکت را افزایش از دیگران دارد، زیرا حاشیه خطای آن کوچک هست و احتمال زیادی از اشتباهات آن زیاد هست. نقل کرد می شود که هنگام یادگیری تکنیک های تنیس، این تصویر باید داشته باانجام گرفت.

اساسا آن را یک تصویر برداشت می کند. توپ به زمین نزدیک می شود و صورت راکت را در نزدیکی همان لحظه قرار می دهد، توپ از زمین به سمت رشته ها می آید. این شات یک چرخش سفت و مچ، نوسان کوتاه هست، مانند یک غلطک که هیچ پیروی از آن نیست. چهره راکت در طول زمین با یک حرکت شیب دار بر روی توپ و به سمت شبکه حرکت می کند، بنابراین پایین توپ را نگه می دارد؛ شات، مثل همه ی دیگران در تنیس، باید در طول رشته های راکت، در امتداد رشته های کوتاه حرکت کند. صورت راکت باید متداوم در خارج از توپ باانجام گرفت. نیمار توپ اساسا یک ضربه دفاعی هست، زیرا باید تنها به عنوان آخرین نزاع انجام شود، زمانی که از شوت حریف خود خارج انجام گرفت. این آخرین تلاش ناگهانی خندق برای از بین بردن موقعیت خود از موقعیت خطرناک هست. شما هرگز نباید به طور عمدی نیمه صوتی باشید

سکته خرد کـــردن.

سکته خرد کـــردن یک ضربه هست که در آن زاویه نسبت به گیمکن و در پشت راکت، ساخته انجام گرفته توسط خط پرواز توپ و راکت که در سراسر آن حرکت می کند، افزایش از ۴۵ درجه هست و ممکن هست ۹۰ درجه. چهره راکتی به بیرون از توپ و به سمت پایین حرکت می کند، به عنوان یک آقا چوب چوب بریده می شود. چرخش و منحنی از رهست به چپ هست. این با مچ دست دشوار ساخته انجام گرفته هست.

برش شات با شفقت زاویه ذکر انجام گرفته را از ۴۵ درجه به پایین زیاد کوچک کاهش داده هست. چهره راکتی به داخل یا خارج از توپ می رود، با توجه به جهت مورد نظر، در حالی که سکته مغزی عمدتا یک پیچ و تاب یا مچ دست هست. این غلطک شکستگی کششی مشخصی را به توپ متوقف می کند، در حالی که ریز ریز کـــردن "توپ" را از زمین بی حرکت می کند.

قوانین پایه برای هر دو این تصویر باید همانند درایو باانجام گرفت، اما به این دلیل که هر دو با چرخش کوتاه و مچ دست گیم می کنند، بدون نیاز به وخانوم، قوانین پا کار افزایش می توانند با خیال آسوده دور انداخته انجام گرفته و موقعیت بدن نه به طوری دقیق در نظر گرفته انجام گرفته هست.

هر دو این تصویرها عمدتا دفاعی هستند و زمانی که حریف شما در خط مقدم قرار دارد، ابزارهای صرفه جویی در کار هست. ریز ریز کـــردن یا بریدن برای رانندگی زیاد دشوار هست و هر گیم رانندگی را از بین می برد. این یک ضربه برای هستفاده در برابر یک غلاف هست، به عنوان آن هست که خیلی کند به عبور و زیاد از حد بالا برای ایجاد نگرانی نیست. این باید مورد هستفاده قرار گیرد برای رها کـــردن تصویر های کوتاه و نرم در پاهایی از آقا خالص به عنوان او می آید. تلاش نکنید آقا خالص را با ریز ریز کـــردن یا برش، به جز از طریق باز کـــردن بزرگ.

سقوط قطره یک سکته مغزی خرد انجام گرفته زیاد انجام گرفتید و به انجام گرفتت زاویه ای هست که به طور تکمیل با مچ دست گیم می شود. باید در هر ۳ تا ۵ پا از شبکه هستفاده شود. چهره راکتی در اطراف بیرون توپ و زیر آن با یک "مچ دست" متمایز می شود. رککت را از شانه در یک شات رها نکنید. شات قطره هیچ رابطه ای با یک متوقف کننده ندارد. شات رها همه مچ دست هست توقف صاف هیچ مچ دست ندارد. هستفاده از پایان تصویر های مچ دست خود را، ریز ریز کـــردن، برش و قطره، صرفا به عنوان یک کمکی به گیم ارتدوکس خود. آنها قصد دارند گیم حریف خود را از طریق چرخش متنوع توپ برطرف کنند.

موقعیت دادگاه شما.

یک زمین تنیس ۳۹ پا از ابتدای تا خالص هست. در یک زمین تنیس تنها دو مکان وجود دارد که یک گیمکن تنیس باید منتظر توپ باانجام گرفت.

۱٫ حدود ۳ پا از پشت خط نزدیک نزدیک وسط دادگاه، یا

۲٫ حدود ۶ تا ۸ پا به عقب از شبکه و تقریبا مقابل توپ.

نخستین مکان برای همه گیمکنان خط مقدم هست. دومین موقعیت خالص هست.

اگر شما از این موقعیت ها با ضربه ای که باید بازگردانده انجام گرفته اید، در نقطه ای قرار نگیرید که در آن توپ را گیر کـــرده اید، اما یکی از دو موقعیت ذکر انجام گرفته در اسرع تایم به دست می آید.

فاصله از خط پایه به حدود ۱۰، پا از خالص ممکن هست به عنوان "آقا بدون آقا" یا "خالی" در نظر گرفته شود. هرگز در آنجا نباشید، زیرا یک شات عمیق شما را در پای خود می کشاند. پس از گرفتن تصویر از خالی، همان طور که باید اغلب انجام دهید، عقب نشینی کنید تا در انتظار بازگشت باانجام گرفت، بنابراین مجدد ممکن هست برای دیدار با توپ پیش بروید. اگر شما به طور خلاصه کشیده انجام گرفته و نمی توانید با خیال آسوده عقب نشینی، پایان راه را به موقعیت خالص ادامه دهید.

هرگز ایستادن و تماشای شات خود را نداشته باشید، زیرا این کار به سادگی به این معنی هست که شما در موقعیت بعدی برای سکته مغزی هستید. تلاش برای دستیابی به موقعیتی به طوری که شما متداوم در نقطه ای قرار می گیرید که توپ پیش از رسیدن به توپ می رود. در حالی که توپ در هوا هست، دشوار کار میکنید، پس از سقوط، در سکته مغزی خود عجله نخواهید داشت.

در این یادگیری این هست که پیش بینی طبیعی نقش حیاتیی ایفا می کند. بعضی از گیمکنان به طور غریزی می دانند کجا برمی گردد و بعد موقعیت را بر عهده بگیرد، در حالی که دیگران هرگز آن را نمی دانند. این به کلاس دوم هست که من از موقعیت دادگاه می خواهم، و توصیه می کنم که متداوم از پشت سر خط به عقب رفته، از آنجایی که خیلی آسوده تر از قبل گیم می کند.

اگر شما در شبکه باشید، با یک ضربه کوتاه به حریف خود، هنوز ایستاده اید و اجازه دهید او را به اراده منتقل کنید، همانطور که او به آسودهی می تواند انجام دهد. از طرفی جایی که فکر می کنید ضربه بخانومید، انتخاب کنید و به طور ناگهانی به او بپردازید. اگر درست حدس بخانومید، این نقطه را برنده خواهید انجام گرفت. اگر اشتباه می کنید، شما بدتر از آن نیستید، زیرا او به هر حال با شوت او مورد ضرب و شتم قرار گرفته هست.

موقعيت شما بايد هميشه تلاش کنيد تا بتوانيد در حد زيادي از محدوده دادگستري بدون فدا کـــردن امنيت پوشش را پوشش دهيد، زيرا شات صحرايي امن و خطرناک هست و بايد پوشش داده شود. این صرفا یک سؤال هست که دادگاه چه میزان از دادگاه می تواند در مقابل توپ بلافاصله محافظت شود.

بدون داشتن شناخت صحیح از موقعیت دادگاه، نمیتوانید زیادی از نظرات خود را از دست بدهید، به جز نفسهای که در طول کارهای طولانی پس از تصویرهای بی فایده صرف انجام گرفته هست. هنگامی که شما شروع به یادگیری تکنیک های تنیس می کنید باید موقعیت دادگاه خود را متداوم در نظر داشته باشید. واضح هست که نوع شات که بعدی شمهست، به موقعیت دادگاه شما بستگی دارد.