resimkoy

تونی رابینز CANI! سیستم توضیح داده شده

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

"CANI" مخفف ثابت و بی پایان بهبود. این مخفف است که تونی بیش از یک دهه پیش توسعه است و او توسط دکتر ادواردز دمینگ تحت تاثیر قرار بود. دکتر دمینگ به عنوان یکی از رهبران که یکی از جنبش های با کیفیت برای اولین بار به ژاپنی آورده می شود. فرض اساسی او این بود که راز برای کمک به ژاپنی دستیابی به قدرت جهانی و موفقیت های اقتصادی بود که اگر هر فرد و سازمان واحد را متعهد به بهبود مستمر.

ژاپنی ها یک کلمه برای "بهبود مستمر و بی پایان" و آن را به نام "کایزن." کایزن از کلمات ژاپنی کای و ذن که در آن "کای" به معنی تغییر و "ذن" به معنای خوب است. بله مردمی، تغییر خوب است.

با توجه به رابینز از درس او در مجموعه تسلط، او نمی خواست به آغوش کلمه "کایزن" به دلیل آن یک کلمه ژاپنی است و پس از همه بود، دکتر دمینگ بود یک "آمریکا …" در نتیجه تنها مناسب برای ایجاد یک کلمه آمریکا که همان کایزن به معنای بود. واژگان تحول یک جزء مهم به اصول که رابینز می آموزد، به طوری که شما احتمالا می تواند درک کند که چرا تونی خواست برای ایجاد یک نام تجاری و یا یک نام برای ارتباط است.

آن را بسیار آسان به بلند شدن در اهداف خود گرفتار است و نظر نهایی نتایج … به نقطه از تبدیل شدن به ضعف. CANI ارائه می دهد یک راه حل و یک نقطه مرجع به تمرکز توجه خود را بر روی. اگر همه شما را بهبود یکی از جنبه های بسیار کمی از زندگی خود را هر روز بودم … تو تسلط در زمان غیر معمول رسیدن به

مزایای CANI عبارتند از:

  • ایجاد یک حرکت شخصی و کسب و کار که سخت برای رقبای خود را به عقب با خواهد بود.
  • رضایت شخصی و تحقق به دلیل آن باعث می شود شما به رشد شخصا.
  • منجر به نوآوری است. نوآوری اهرم ایجاد می کند.

تونی رابینز یک بار گفت، "ما تنها محدودیت ما یاد بگیرند با فراتر رفتن از آنها است." ایا می تونم! یک اصل طراحی شده به شما را تشویق به ایجاد پیشرفت های کوچک افزایشی روزانه … و در انجام این کار، به شما خواهد شد مجبور به پیدا کردن یک راه به فراتر از مجموعه ای فعلی خود را از محدودیت های خود خواسته است.

کدام مناطق از زندگی خود را می خواهید به اعمال اصول CANI! امروز؟

ای رفاه و مالی

O روابط خانوادگی

O دوستی ساختمان

ای بهداشت و تناسب اندام

O معنویت

O تعطیلات و لذت / شادی

ای آموزش و پرورش و پیشرفت شغلی

O خدمات عمومی / داوطلبی

اگر موفقیت شما به عنوان یک "سفر" به جای تعریف می کنید پایان مقصد، شما می توانید به راحتی در این واقعیت است که رشد شخصی و رضایت می توانید از ثابت و بی پایان بهبود (CANI!) آمده است.