resimkoy

تماشاگران امروز هم تعطیل انجام گرفت/ پیش به سوی هممنطقهی جوان

۵ مهر ۱۳۹۶

تماشاگران امروز هم تعطیل انجام گرفت/ پیش به‌سوی هممنطقهی جوان
به نقل رویدادنگار resimkoy، روخانومامه تماشاگران امروز که پیش از این به صورت هفته‌نامه نیز منتشر می‌انجام گرفت تعطیل و نقل کرد می‌شود تحریریه آن در تلاش برای انتقال به هشمهری جوان هست.

سیامک رحمانی از روخانومامه نگاران ابداًح طلب، صاحب امتیازی و مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت و نقل کرد می‌شود او و همکارانش رایخانومی‌های خود برای پیوستن به هممنطقهی جوان که از حیاتی‌ترین نشریات موسسه هممنطقهی هست را آغاز کـــرده‌اند.

این گمانه از آنجا تقویت می‌شود که در هفته گذشته هیوا یوسفی یکی از اعضای شورای سیهستگذاری تماشاگران امروز به عنوان سردبیر هممنطقهی ورزشی منصوب انجام گرفت. همچنین برخی از روخانومامه‌نگاران نشریه تعطیل انجام گرفته سابقه قلم‌خانومی در هممنطقهی جوان را نیز دارند.

 

یکی از اصلی‌ترین انتقاد به نشریه تماشاگران امروز، سیهست زدگی آن بود؛ این در حالی هست که مجوز این مطبوعه اجتماعی، فرهنگی و هنری بوده هست.

انتهای پیام/