resimkoy

اهمیت فناوری هشدارات و ارتباطات در خانومدگی روزمره ما

۱۸ تیر ۱۳۹۶

فناوری هشدارات و ارتباطات (ICT) در جهان از زمانی که ما در عصر هشدارات قرار دارد، نقش حیاتیی دارد. با هستفاده از ICT، این شرکت می تواند کسب و کار را با مشتری، فروشنده و توزیع کننده آسان تر کند. همچنین در خانومدگی روزمره ما زیاد حیاتی هست. فقدان هشدارات معقول در زمان معقول منجر به کم بهره وری، کارهای تحقیقاتی کم کیفیت و صرف تایم برای پیگیری هشدارات و حتی انجام پژوهش هایی می شود که در واقع دیگران انجام داده اند و یا در کشورهای دیگر. امروزه ICT نمی تواند با نیازهای روزانه ما جدا شود.

فناوری هشدارات و ارتباطات تاثیر زیادی در خانومدگی روزمره ما دارد. برای مثال، می توان روخانومامه محلی خود را با هستفاده از روخانومامه های آنلاین خواند. مثال دیگر ما هنوز هم می توانیم با خانواده، بستگان و یا همکارانمان ارتباط برقرار کنیم حتی اگر ما با هستفاده از ایمیل، یاهو مسنجر، کنفرانس تماس یا کنفرانس ویدئویی در خارج از کشور باشیم.

کامپیوتر و شبکه های دیجیتال ما را تغییر داده اند مفهوم اقتصاد به اقتصاد بدون مرز در زمان و فضای به دلیل ICT. این مزایای زیادی را برای توسعه اقتصادی به ارمغان می آورد که باعث می شود میلیون ها معامله در یک راه آسان و سریع انجام شود.

فناوری هشدارات و ارتباطات یکی از پایه های توسعه اقتصادی برای کسب مزیت رقابتی ملی هست. این می تواند کیفیت خانومدگی انسان را بهبود بخانجام گرفت، زیرا می تواند به عنوان یک رسانه یادگیری و تعلیم، رسانه های ارتباط جمعی در ارتقاء و مبارزه با مسائل عملی و حیاتی مانند حوزه سلامت و اجتماعی هستفاده شود. این دانش گسترده تر را فراهم می کند و می تواند در دستیابی و به دست آوردن هشدارات کمک کند.

فناوری هشدارات و ارتباطات به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از خانومدگی روزمره زیادی از آقام تبدیل انجام گرفته هست. این اهمیت را در خانومدگی آقام افزایش می دهد و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه یابد، به طوری که سواد ICT به کارکـــردی ضروری برای کار، خانومدگی اجتماعی و شخصی تبدیل خواهد انجام گرفت.

هستفاده از فناوری هشدارات و ارتباطات در تعلیم اضافه کـــردن ارزش در تعلیم و یادگیری، با افزایش اثربخشی یادگیری، و یا با اضافه کـــردن یک بعد به یادگیری که قبلا در دسترس نیست. ICT همچنین ممکن هست عامل انگیزشی در یادگیری دانش آموزان باانجام گرفت و می تواند از مشارکت دانش آموزان با یادگیری مشارکتی پشتیبانی کند.

فناوری هشدارات و ارتباطات (ICT) اساسا تلاش های جامعه ما برای تدریس دانش منطقهوندان فعلی و در حال ظهور دانش ارزشمند هست و مهارت در اطراف دستگاه های رایانه و ارتباطات، نرم افزارهایی که آنها را اجرا می کند، پلن هایی که بر روی آنها اجرا می شود و سیستم هایی که با آنها ساخته انجام گرفته هست.

در حقیقت، ما در یک دنیای دیجیتال در حال تغییر خانومدگی می کنیم. ICT بر تقریبا هر جنبه ای از خانومدگی ما تأثیر می گذارد – از طریق کار کـــردن به اجتماع کـــردن، یادگیری به گیم. عصر دیجیتال جوانان ارتباط برقرار کـــرده، شبکه، به دنبال کمک، دسترسی به هشدارات و یادگیری تبدیل انجام گرفته هست. ما باید تشخیص دهیم که جوانان در حال حاضر یک جمعیت آنلاین هستند و دسترسی از طیف وسیعی از ابزارها مانند رایانه، تلویزیون و تلفن های همراه هست.

در این فرض هست که تکنولوژی تعلیمی و یادگیری الکترونیکی در خارج از کلاس، از آنجا که تکنولوژی تعلیمی توسط آموزگاران و مربیان در خانه ها، مدارس، کسب و کارها و دیگر تنظیمات هستفاده می شود.