resimkoy

اعلام آخرین مهلت هستفاده از بخشودگی جرائم رانندگی

۲۶ آذر ۱۳۹۶

اعلام آخرین مهلت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم رانندگی

به نقل resimkoy، سردار تقی مهری، مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره آخرین مهلت هستفاده از بخشودگی دوبرابری جریمه دیرکـــرد جرائم راهنمایی و رانندگی اظهارکـــرد: برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، افرادی که تا پایان سال ۹۵ جریمه‌های رانندگی خود را که جریمه دوبرابری دیرکـــرد دارند، پرداخت نکـــرده و جرائمشان دو برابر انجام گرفته فرصت دارند تا پایان آذر آن را پرداخت کنند تا مشمول بخشودگی دوبرابری جریمه دیرکـــرد جرائم راهنمایی و رانندگی شوند، و گرنه جریمه دیرکـــرد به حالت گذشته بازخواهد گشت و آنان باید مبلغ جریمه را به همراه جریمه دیرکـــرد پرداخت کنند.

به نقل کرد وی، این بخشودگی شامل پایان جرائمی خواهد انجام گرفت که مشمول دو برابری می‌شود؛ به صورت حتم در حال حاضر جرائمی که با دوربین صادر انجام گرفته دوبرابر نمی‌شود و تن‌ها پایانی تخلفاتی که به صورت الصاقی و تسلیمی برایشان قبض صادر انجام گرفته و با گذشت دوماه دوبرابر انجام گرفته اند، مشمول بخشودگی هستند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه این فرصت قابل تمدید نیست و تصمیمی برای تمدید آن گرفته نانجام گرفته هست، گفت: مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص تصمیم گیری کند و معلوم نیست که در سال‌های آتی مجدد چنین مصوبه‌ای صادر شود یا خیر. 

سردار مهری با اشاره به رانندگانی که امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند، خوهست تا پرداخت بدهی خود را به روز آخر موکول نکنند و در همین روزهای باقی مانده نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.