resimkoy

اسطوره و حقیقت ردیابی آدرس آی پی

۱۴ تیر ۱۳۹۶

زیادی از افراد تصور غلطی را می پذیرند که مکان فیزیکی کامپیوتر که آدرس آی پی اینترنتی آن اختصاص داده انجام گرفته هست و به همین ترتیب کاربر کامپیوتر را شناسایی می کند.

قطعا آسان نیست و بسته به اینکه شما آن را ممکن هست حتی ممکن نیست.

آدرس آی پی یا "پروتکل اینترنت" شماره منحصر به فرد اختصاص داده انجام گرفته به هر دستگاه مانند یک کامپیوتر در شبکه به طوری که داده ها را می توان به و از آن دستگاه و دیگر هیچ. زیاد شبیه آدرس پست پستی شما، مکان فیزیکی صندوق پستی شما را مشخص می کند و حامل پستی شما را قادر می سازد تا بداند که ایمیل شما را تحویل می دهد، آدرس IP دستگاه همان چیزی هست که اینترنت می تواند بداند که کجا فرستاده انجام گرفته برای کامپیوتر شما.

اما در حالی که یک آدرس IP مانند یک آدرس فیزیکی هست، این حیاتی هست که متوجه شوید این چیزی نیست که واقعا در آن باانجام گرفت.

آدرس های IP بر اساس جایی که هستند نیستند، اما بر اساس اینکه شما اینترنت خود را دریافت می کنید اتصال اگر از IP های مختلف هستفاده می کنید، آدرس IP که ممکن هست به کامپیوتر شما در خانه اختصاص داده شود، تکمیلا متفاوت از آنچه که در کنار کامپیوتر کامپیوتر همسایه شما قرار می گیرد متفاوت هست. حتی اگر از همان ISP هستفاده کـــردید، هیچ قاعده یا شیوه ای وجود ندارد که آدرس های IP شما را به هر دلیلی "نزدیک" می کنند، به غیر از آسودهی ISP.

و در عین حال به نوعی تلویزیون و درامهای فیلم ما را به این باور برساند که با توجه به آدرس IP فقط یک جنایتکار میتواند در عرض تعداد دقیقه واقع شود.

نزدیک به آن آسان نیست.

هشدارات عمومی در مورد یک آدرس IP به شما میگوید که ISP فراهم می کند که آدرس، و نه چیز دیگری. برخی از هشدارات اضافی ممکن هست در دسترس باانجام گرفت که نشان دهنده ناحیه عمومی هست که آدرس IP ممکن هست در آن قرار داشته باانجام گرفت، اما می تواند به طور کلی به شما نشان دهد که تنها کشور چه کشور هست یا شاید منطقه، اما به ندرت، هرچه افزایش مشخص باانجام گرفت. خدماتی که ادعا می کنند می توانند موقعیت مکانی یک آدرس IP خاص را با هستفاده از هشدارات موجود در دسترس عموم بداند، در بهترین حالت گمراه کننده هستند.

ISP کلید را نگه می دارد. ISP که "دارای" آدرس IP هست که به کامپیوتر شما اختصاص داده انجام گرفته نیز می داند که در آن شما خانومدگی می کنید. این هست که آنها لایحه شما را ارسال می کنند و یا سیم را می بندند. اگر شما از شماره گیری dial-up هستفاده می کنید، سپس در ارتباط با شرکت تلفنی می دانید که کدام خط تلفن شما برای شماره گیری هستفاده می کنید، و یک بار دیگر شرکت تلفن می داند که این خط متوقف می شود.

اکثر ISP ها به یک سیهست حفظ حریم خصوصی دقیق که مانع از افشای این هشدارات به هر کسی می شود. به همین دلیل هست که خودتان ممکن هست بتوانید ISP را درگیر کنید و چیزی افزایش نداشته باشید.

شما به کمک نیاز دارید.

این جایی هست که سیستم حقوقی وارد تصویر می شود. پلیس و دادگاه می توانند با علت معقول درخوهست یا حتی درخوهست ارائه هشدارات را ارائه دهند. به طور معمول، این بدان معنی هست که متخصصان اجرای قانون به یک قاضی می روند، شواهدی را ارائه می دهند که دلایل معقولی برای باور به یک جرم مرتکب انجام گرفته هست؛ در این صورت قاضی یک حکم دادگاه را صادر می کند که ISP را مجبور به انتشار هشدارات می کند.

اگر چیزی وجود نداشته باانجام گرفت که نشان می دهد جرم مرتکب انجام گرفته هست، در حقیقت حتی اجرای قانون نیز نمی تواند هشدارات را بدست آورد.

این افراد کسانی هستند که احتمالا با تهدیدات اینترنتی و سایر آزار و اذیت های اینترنتی در معرض خطر قرار می گیرند. این بدان معنی هست که تا زمانی که فعالیت «قانونی» باقی بماند، کمی برای انجام دادن مجازات وجود دارد. خوشبختانه زیادی از مکان ها قوانینی را به کار می گیرند که به طور مستقیم افزایش به این موارد رسیدگی می کند و اینکه اجرای قانون می تواند برای ردیابی مجرمان هستفاده کند.

در حالی که قطعا حیاتی هست که اطالعات مربوط به محل سکونت IP در صورت لزوم در دسترس باانجام گرفت، نگرانی حیاتی از آنجا که آدرس آی پی کامپیوتر شما به آسودهی در هر زمانی که شما از اینترنت هستفاده می کنید، نمی خواهید کسی باشید که با هستفاده از آن به صورت تصادفی شما را پیدا کند.

ISPs و ارائه دهندگان خدمات دروازه های حیاتی این حریم خصوصی هستند.

حقیقت این هست که بله، یک آدرس IP در واقع یک اتصال کامپیوتری به اینترنت را شناسایی می کند و از این هشدارات برای تعیین یک مکان فیزیکی هستفاده می شود. با این حال اسطوره این هست که آسان هست، و این نیست. شیوه های حفظ حریم خصوصی حیاتی این هست که سطح جزئیات را در اختیار عموم قرار دهد. ISP ها، ارائه دهندگان خدمات و معمولا اجرای قانون باید درگیر شوند.