resimkoy

آقا عفاف راهنمای زوج مدرن

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

سلام. نام من … معشوقه سارا هست، و من نویسنده زیبا اسارت، یک راهنمای عفت آقا جامع برای زوج های مدرن هستم. طول این سالها من کمک کـــرده ام ده ها تن از زوج ترکیب عفت آقا و دستگاه های کمربند پاکدامنی آقا به ازدواج خود را. من به این دلیل این شیوه خانومدگی ثابت کـــرده هست که حق انتخاب برای اکثر زوج انجام داده ام – به خصوص اگر آنها با داشتن مشکلات در رابطه خود

احساس من این هست که زیادی از مشکلات رابطه توسعه به دلیل شریک آقا هست خود -کنترل. این به این معنی هست که حتی اگر او می خواهد به متعهد به شما باقی بماند، او را هم خود و خودارضایی انرژی هدر – گاهی اوقات به اندازه ۱۰ بار در هفته. این به این معنی صمیمیت کاهش برای همسر خود، و خجالت شخصی خود را در رفتار مانند یک پسر کوچک به جای یک آقا رانجام گرفت کـــرده هست.

این یک پویا که در آن خانوم آغاز می شود، خشم شوهرش و شوهر شروع می شود به او را برای اعطا و سرخانومش او را برای عدم خود را از کنترل خود هست. عفت آقا رفع این مشکل هست. با ساخت آن برای او غیر ممکن به جلق زدن و یا یک امر، صمیمیت و صداقت مجدد به ازدواج به ارمغان آورد.

زیادی از آقام کنجکاو در مورد سبک خانومدگی عفت آقا هستند، اما خاموش در ابتدا قرار داده، زیرا آنها نمی درک دقیقا چگونه کار می کند. بنابراین، من می خواهم به برخی از زمان به زیاد از اصول نخستیه عفت آقا هست. بدیهی هست که من می توانید همه چیز نخواهیم کـــرد؛ اما این باید به شما هشدارات کافی برای شما تصمیم بگیرند اگر شما می خواهید برای کسب هشدارات افزایش در مورد چگونگی این شیوه خانومدگی فوق العاده می تواند ازدواج خود را بهبود بخانجام گرفت.

هنگامی که شما به عفاف آقا وارد کنید، شما باید برای خرید یک قفس عفت آقا یا لوله برای شوهر خود را. این او را از اینکه قادر به گرفتن یک نغوظ یا اوج لذت جنسی برسند جلوگیری می کند. او همچنین به نشستن به ادرار کـــردن خواهد داشت.

سپس، او مورد نیاز خواهد بود برای به دست آوردن حق دارند او را به شما باز زمانی که شما احساس می کنید که او سزاوار آزادی آقاانه. در دورهای که او پوشیده هست کمربند، او را مجبور به انجام کارهای به شما لطفا به منظور کسب این حق

به عبارت دیگر، او باید برای پیدا کـــردن راه برای جلب رضایت شما از لحاظ جنسی – بدون او آلت تناسلی آقا. این می تواند به ساعت از دهان هم رابطه جنسی و ارگاسم تعدادگانه برای شما منجر شود. او همچنین برای کمک به تر در اطراف خانه و عاشقانه تر انجام گرفته اند.

او با کمال میل به همه از این موارد موافق به دلیل آنچه که آقاان می خواهند ترین بر روی زمین سمت رهست به اوج لذت جنسی هست. در ابتدا شما احتمالا تنها او را برای تعداد روز در یک زمان قفل انجام گرفته هست. بعد شما باید او را برای یک هفته یا افزایش قفل انجام گرفته هست

در نهایت، وضعیت ایده آل این هست که او به دست می آورد ۱۲ یا کاهش ارگاسم یک سال – این معنی که شما او را اجازه به گیم یک بار هر چهار تا شش هفته.

این عادت هستمناء خود را متوقف خواهد کـــرد، او را از به دنبال در پورنو نگه دارید و اطمینان حاصل شود که او وفادار به شما باقی مانده هست. اما، او بهره مند خواهد بود. او به طور مداوم روشن انجام گرفته و زمانی که شما او اجازه دهید، او به بهترین ارگاسم عمر خود داشته باشند.

شما، از سوی دیگر، مانند شاهزاده خانم احساس خواهد انجام گرفت. به یاد داشته باشید چگونه می توانید در طول معاشقه نخستیه خود را احساس؟ که جناب آقا که به طور ناگهانی مجدد به خانومدگی شما خواهد آمد هست.

به صورت حتم، آن را تلاشی از جانب شما هست. این به سادگی یک ماده از قفل کـــردن او را تا نمی شود. شما باید زیاد مهربان با او به طوری که او احساس می کند را دوست داشت و می خوهست. شما نیاز به او را ستایش تایمی که او نشانی از یک کار نیکو هست. و، شما احتمالا باید برای تمیز کـــردن جواهرات خانواده برای او – در غیر این صورت، او می خواهم که شانس آزادی به جلق زدن را

اما همه این تلاش ارزش آن می شود که شما از مزایای مستقیم خود را ببینید ازدواج و در طول زمان، شوهر خود را خوشحال که شما در نقش فعال شد تا او تحت قفل و کلید حفظ خواهد انجام گرفت.